Lägesrapport för Horizon 2020

Trots den föreslagna generella minskningen av EU:s utgifter under kommande budgetperiod innebär det nya förslaget en något ökad satsning på Forskning och Innovation inom ramen för Horizon 2020. I reella summor innebär förslaget dock inte någon betydande ökning.

Horisont 2020 samlar all nuvarande EU-finansiering för forskning och innovation, inbegripet ramprogrammet för forskning  (FP7), den innovationsrelaterade verksamheten i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) samt Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

Budgetförhandlingarnas slutgiltiga resultat för programmen är fortfarande oklara men överenskommelsen, som måste godkännas av Europaparlamentet, innebär en något ökad satsning på forskning och innovation. Det innebär 70 miljarder under den sjuåriga budgetramen eller ungefär 10 miljarder per år. Det är, som på många andra områden, lägre än EU-kommissionens förslag som förhandlingarna utgick ifrån, de hade önskat 13% mer till forskningsområdet.

Jämfört med budgeten för 7e ramprogrammet under pågående perioden 2013 är ökningen marginell med hänsyn till löpande priser och inflation. Därmed är det ett trendbrott jämfört med tidigare ramprogramsperioder, som inneburit stora ökningar för varje period. Satsningar på forskning och innovation utgör fortfarande en mycket liten del av EU:s totala utgifter, trots fokus på t.ex. smart och hållbar tillväxt.

Det är fortfarande oklart hur minskningarna jämfört med kommissionens förslag kommer att påverka planerna för Horizon 2020. Ett förslag är att de medel som ska fördelas ökar varje år fram till 2020. Vilket skulle innebära en minskning under de första åren av H2020, i förhålland till nuvarande program.

Det är inte heller klart om minskningen kommer att fördelas med "osthyveln", alltså belasta alla områden jämt. Alternativt tyngre minskningar av medel till grundforskning eller tillämpad forskning inom Industriellt ledarskap i partnerskap med näringslivet; Samhälleliga utmaningar i partnerskap med samhällsaktörer; eller små och medelstora företag, som tidigare fått 15% av budgeten.

Sverige är framgångsrikt i det pågående ramprogrammet och tilldelats 4% av den totala budgeten för forskning och innovation. Om vi lyckas attrahera investeringar i samma omfattning under kommande period så skulle det innebära 400 miljoner Euro per år till svensk forskning och innovation.   

De förändringar som görs i H2020 kommer att ha stor betydelse för Svensk forskning under kommande budgetram. Det framgår tex. av Regeringens Forsknings och innovationsproposition:

"EU:s betydelse för finansieringen av svensk forskning och utveckling har ökat markant. Den årliga budgeten för ramprogrammet för forskning och utveckling har dubblerats under perioden 2007-2013, vilket innebär att de medel som kommer svenska forskare och Sverigebaserade företag till del på årsbasis också beräknas bli dubblerade under perioden. Ramprogrammets betydelse för svensk forskning och utveckling förväntas öka ytterligare inom det kommande ramprogrammet Horisont 2020, som avser perioden 2014-2020, både budgetmässigt och strategiskt."

Svenska regeringen prioriterar även ökad svensk forskning inom Unionen och på den internationella arenan. I den nationella innovationsstrategin skriver Näringsdepartementet:

"Sverige måste medverka i prioriterade forsknings- och innovations-satsningar på EU-nivå samt verka för högt svenskt deltagande inom relevanta EU-program, så att den samlade svenska medverkan bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga. Sverige måste även utveckla internationellt samarbete med länder där forsknings- och innovationspotentialen är hög eller annars bedöms vara strategiskt betydelsefull."

Internationell samverkan är prioriterat även i EU:s satsningar på forskning och innovation. I det pågående FP7 deltar t.ex. Kina i många projekt och bjuder även in Europeiska forskare, företag och samhällsaktörer att medverka i kinesiska program för forskning och innovation. Kina har stora satsningar på ny teknik och år 2020 ska 2,5% av Kinas BNP gå till forskning och innovation. Satsningarna har skapat en miljö för utveckling av omvälvande ny teknik som växer mycket snabbt.

Den kommande budgetramen kommer att erbjuda både utmaningar och möjligheter för vår region att bedriva forskning och innovation. Den internationella samverkan mellan forskare, företag och samhälle blir allt viktigare och ställer krav på att regionerna har strategier för att medverka på den europeiska och internationella arenan. Samt för att skapa synergier mellan Strukturfonderna och Horisont 2020, genom "Smart Specialisering".

För mer information, kontakta Lars Wikman

Läs Mikael Jansson "State of Play" om budgetförhandlingen

Läs Regeringens Proposition om Forskning och Innovation

Läs den nationella innovationsstrategin 

/LW

06 Mar 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information