Largest research excellence award

Idag presenterade EU-kommissionen vad man kallar "historiens största utmärkelser för excellent forskning" Future and Emerging Technologies (FET). Det är två satsningar som har offentliggjorts, satsningarna handlar om forskning kring det högintressanta materialet grafen och forskning kring den mänskliga hjärnans uppbyggnad. I båda projekten ingår 15 länder och mer än 200 forskningsinstitut, där forskare från Umeå universitet ingår i båda projekten. Vart och ett får projekten en miljard Euro för att bedriva forskning under en 10 års period.

- Det är oerhört glädjande och förstås väldigt bra att forskare från Umeå universitet finns med i de projekt som nu valts ut till de första flaggskeppen inom europeisk forskning. Det här stärker vår roll i internationella sammanhang där målet är att försöka möta viktiga samhällsutmaningar, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

"Human Brain Project" handlar om att skapa en digital uppbyggnad av den mänskliga hjärnan, en simulator. Detta för att förstå hur hjärnan är uppbyggd och möjliggöra för individuell behandling av neurologiska sjukdomar., där forskningen har potential att förändra litet för miljoner människor världen över.

Simulatorn kommer samla in och integrera experimentell data för att identifiera och fylla kunskapsluckor om hjärnan. Inom det medicinska området kommer resultaten att ge bättre diagnostik genom att man kan simulera sjukdomsmönster och medicineringens påverkan. För att skapa simuleringsverktygen måste en rad industrier involveras, vilket kommer gynna utvecklingen av systemen för hjärn-simulering när det gäller energieffektivisering, tillförlitlighet och programerbarhet.

Grafen-projektet kommer att fokusera på materialets unika egenskaper som det tunnaste materialet, att det leder ström bättre än koppar, 100-300 gånger starkare än stål samt har enastående optiska egenskaper. Ämnet spås bli 2000-talets ämne såsom platsen blev 1900-talets ämne. Forskning på grafen visar på en snabb transfererbarhet av akademisk forskning till tillämpning och kommersiella produkter. Grafen och liknande material har potential att få en stor inverkan på IT-sektorn både på kort- och lång sikt, där man kan ersätta kiselbaserad elektronik och möjliggöra nya användningsområden. Grafen kommer också få stor inverkan på område som rör energi, transport och hälsa.

Human Brain Project och grafen- projektet är båda så kallade FET flagskepp, som stöds av Europeiska kommissionen över en 10års period, där pengarna främst kommer från Horizon 2020-programet, som just nu förhandlas i Europarådet och parlamentet.

 

Läs mer om "The Human Brain Project"

Läs mer om Grafen- projektet

 

/Eric Lundvall

28 Jan 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information