NBB debattartikel

Stödet från EU är hundraprocentigt, den Botniska korridoren knyter samman Europa. Regeringen måste utse en förhandlingsperson för att i dialog med regionen hitta en lämplig medfinansieringsnivå. Det skriver Norrbotniabanans vd Gusten Granström i en debattartikel i VK den 23 maj. 

 

De två rälsbrotten tidigare i maj visar bristerna i det svenska järnvägssystemet i form av ett alltför klent system samtidigt som näringslivet har ett enormt driv i norr. Regeringen måste utse en förhandlingsperson för att i dialog med regionen hitta en lämplig medfinansieringsnivå. 

 

Det finns pengar att hämta från EU till en finansiering av Norrbotniabanan. Regionen har också tydligt visat att man kommer att bidra med sin del av kakan. Regionen har sedan tidigare finansierat planeringsarbetet med fem miljoner kronor för att samtliga järnvägsutredningar skulle kunna färdigställas.På samma sätt gäller den fortsatta planering där regionen erbjuder sig att medfinansiera en järnvägsplan motsvarande 20 procent av den beräknade kostnaden eller förskottering av hela kostnaden upp till 200 miljoner och ställer sig fortsatt positiv till en motsvarande lösning för resterande järnvägsplanearbete. När bygget av banan tar vid har Norrbotniabanan AB erbjudit sig att upplåna hela investeringskostnaden mot en säkerhet ställd av bolagets ägare samt avtal med staten/Trafikverket angående övertagandet av/alternativt förhyrning av banan vid driftstart.

 

Norrbotniabanan AB har begärt att regeringen utser en förhandlingsperson för att i dialog med regionen hitta en lämplig medfinansieringsnivå.  Till detta har regeringen ställt sig nekande och i möten med myndigheter och beslutsfattare hänvisar Trafikverket till regeringen och regeringen hänvisar i sin tur till Trafikverket. Urspårningarna, som inte är enstaka händelser, visar att detta dödläge måste brytas och att man måste gå till handling.

 

Läs debattartikeln i VK här

/Mona Mansour

24 Maj 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information