Nya regler för renare bränsle inom sjöfarten

Sedan slutet på december råder hårdare regler för svavelhalter i marina bränslen.
Det nya regelverket syftar till att förbättra luftkvaliteten i Europa genom att begränsa svavelhalten i bränslet som används inom sjöfarten. Just sjöfarten står för en växande andel av de totala utsläppen av svavel inom EU som bidrar till försämrad luftkvalitet och orsakar stora skador på människors hälsa. Sur nederbörd som orsakas av svaveldioxid och partikeldamm tros förkorta den genomsnittliga livslängden med upp till två år. 

Fram till januari 2020 ska svavelhalterna minska gradvis från dagens krav på 3,5 % till 0,5 %. I vissa mycket känsliga ekosystem som Östersjön och Nordsjön med Engelska kanalen får svavelhalten vara högst 0,1 % redan 2015. Direktivet ger också rederierna möjlighet att fortsätta använda svavelhaltiga bränslen om de inför andra åtgärder för att kompensera för de nya kraven, till exempel avgasreningssystem. För att klara omställningen har företag möjlighet att söka investeringsbidrag och ekonomiskt stöd från EU:s programm TEN-T och Marco Polo.

Det här direktivet är en del i EU:s arbete med att uppdatera det nuvarande politiska ramverket kring luftföroreningar och målsättningen är att göra en omfattande översyn av ramverket under 2013. Nästa steg blir att direktivet ska ratificeras och lagstiftningen anpassas till de nya nivåerna, något som ska ske till senast den 18 juni 2014.

Under rådsförhandlingarna för transport, telekommunikation och energi den 20 december uttryckte den franska delegationen farhågor inför att det inte finns tillräcklig tillgång till bränsle med låg svavelhalt och att priset på detta riskerar att bli "oacceptabelt" högt. Flera andra länder delade denna oro och som en följd av detta gav man det irländska ordförandeskapet i uppgift att försöka finna en lösning på tillgänglighet till lågsvavelbränsle. 

Läs mer de nya reglerna här

/MM

07 Jan 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information