Nytt transportnätverk ska binda samman Europa

Den 17 oktober offentliggjorde EU-kommissionen de nya kartorna som utgör basen för transporter på Europas inre marknad. För att nå EU:s ambitiösa mål gällande ett komplext infrastrukturnätverk, tredubblar EU anslagen till utbyggnaden av transportinfrastrukturer under perioden 2014-2020. Genom den nya infrastrukturpolitiken kommer ett stomtransportnät skapas med nio stomnätskorridorer och delsträckor som binder ihop hela EU, varav en är Botniska korridoren.

EU har nu slutfört sin hittills mest genomgripande översyn av infrastrukturpolitiken sedan början av 1980-talet. Detta kommer att innebära en omfattande modernisering, flaskhalsar kommer avlägsnas, infrastrukturen uppgraderas och gränsöverskridande transporter kommer att förenklas, vilket kommer att gagna resenärer och företag i hela EU. Den nya politiken för transportinfrastruktur kommer att innebära att det nuvarande lapptäcket av vägar, järnvägar, flygplatser och kanaler i Europa omvandlas till ett enhetligt transportnät (TEN-T). För första gången skapas ett stomtransportnät med flertalet stomnätskorridorer.131023KartaTEN-T

För att de ambitiösa målen ska uppnås tredubblar EU anslagen till transportinfrastrukturer under perioden 2014-2020, till 26 miljarder euro. Finansieringens storlek är beroende av utfallet av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014-2020. Stomtransportnätet ska stå klart till 2030 och finansieringen kommer fokuseras till detta då stomnätet är det som skapar mest mervärde på EU-nivå.

Det nya stomnätet kompletteras med ett omfattande vägnät som ansluter till stomnäten på regional och nationell nivå. Detta omfattande transportnät kommer att täcka hela EU och göra alla regioner tillgängliga. Målsättningen är att successivt se till att majoriteten av invånarna och företagen i EU år 2050 har högst 30 minuters restid till detta stora transportnät.  North Sweden verkar på flera sätt för att den Botniska korridoren blivit ett prioriterat TEN-T-projekt och en del av EU:s stomtransportnät. För norra Sverige är Botniska korridorren en strategisk viktig länk i Europas transportsystem och binder samman de EU prioriterade stråken Northern Axis och Nordiska triangeln.

Kontakta Mona Mansour, Senior Adviser in European Affairs med ansvar för TEN-T och infrastrukturpolitik North Sweden European Office, vid frågor.

För att komma till EU:s interaktiva transportnätverkskarta

EU-kommissionens pressrelease.

EU-Kommissionens hemsida.

/Jennie Larsson

23 Okt 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information