Ökad satsning på forskning

När EU:s statschefer enades om en ny budgetram för perioden 2014-2020 så enades de också om ökade satsningar på forskning och innovation. Innan budgeten kan fastställas måste Europaparlamentet godkänna den. Totalt är budgeten på 960 miljarder euro, vilket motsvarar 1 % av BNI.

Budgetdelen för forskning har ökat med 40 % jämfört med föregående period.  Den exakta summan för Horisont 2020 har inte fastställts. Förslaget innebär 10 miljarder euro per år vilket är samma nivå som sjunde ramprogrammet (FP7) för 2013. I statschefernas slutsats beskrivs att det ska vara en realökning av Horisont 2020 i jämförelse med FP7:s sista år, vilket kan betyda strax över 70 miljarder euro i slutändan.

"Slutsatsen av budgeten är att den är så bra som den kunde bli och att för Sverige, som fått en minskad avgift, kan den nya budgeten innebära satsningar på 400 miljoner euro per år inom forskning och innovation i Sverige" skriver Vinnova på deras hemsida.

20120829 horizon_2020_liten

Läs mer från Vinnova här

/ Eric Lundvall

 

 

19 Feb 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information