Över 300 hamnar uppgraderas

Den 23 maj 2013 lanserade EU-kommissionen ett nytt initiativ för att uppgradera 319 nyckelhamnar som ingår i förslaget till TEN-T för stomnät och övergripande nät, för transport längs Europas kustområde.

Syftet med att uppgradera hamnarna är att förbättra transportförbindelsen mellan sjö och land. Idag fraktas 74 % av allt gods via sjötransporter och en femtedel av dessa går via endast tre hamnar, Antwerpen, Hamburg och Rotterdam vilket medför trängsel och högre kostnader för både fraktbolag och konsumenter. Genom förslaget vill EU-kommissionen sänka kostnaderna och spara 10 miljarder EUR för Europas ekonomier fram till 2030.

Connection Europe Facility (CEF) kommer att fokusera på transportkorridorer inom TEN-T och anslutningar från hamnar till järnväg och vägtransporter där hamnarna kommer vara en central aktör för att tillhandahålla information om trafikflöde.

Förslaget ger hamnar möjlighet att ta ut infrastrukturavgifter och ska öka insynen i hur avgifterna fastställs, EU-kommissionen menar också på att hamnarna är de som bäst vet vilka behov som finns och sätta avgiftsnivå. Hamnar ska också kunna sänka avgiften för fartyg som är mer miljövänliga.

Under juni månad startar arbetet med kommittéen för social dialog för hamnar där arbetsgivare och anställda kan diskutera hamnarbete. EU-kommissionen kommer att ge tekniskt och administrativt stöd till kommittéen och utvärdera arbetet 2016. Detta görs för att få en större förståelse för vilka utmaningar som sektorn står inför.

Initiativet är en del i arbetet som leder till inremarknadsdirektivet som EU-kommissionen antog i oktober 2013. Hela inremarknadsdirektivet måste godkännas av både Europaparlamentet och medlemsländerna innan det träder i kraft.

Läs mer på kommissionens hemsida

/ Eric Lundvall

29 Maj 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information