Partnerskapet för transport och logistik inom den nordliga dimensionen – Sikta norrut

Mona Mansour, Senior Adviser på North Sweden European Office, träffade Alain Baron, sektionschef för internationella transportrelationer vid Europeiska kommissionens DG MOVE, den 11 april, för ett samtal om Europeiska kommissionens åtaganden inom och förväntningar på NDPTL-initiativet och hur det kan bidra till utveckling av transportinfrastrukturen i den nordliga dimensionen med fokus på Övre Norrland. 

Alain Baron beskriver bakgrunden till NDPTL och förklarar att Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics (NDPTL) är ett av fyra partnerskap inom Nordlig dimension (ND). Strategin för ND delas av EU, Ryssland, Norge och Island där alla är jämlika parters och samarbetet baseras på samfinansiering som grundregel. Flera medlemsstater i norra och inom östersjöregionen såväl som icke-medlemsstater deltar i detta sammarbete som omfattar sektorer såsom miljö, kultur, hälsa, transport och logistik. Vad beträffar partnerskapet för transport och logistik, undertecknades samförståndsavtalet den 21 oktober 2009 av elva partners och Europeiska kommissionen, och det har varit i drift sedan början av 2011 när NDPTL-sekretariatet inrättades. Sekretariatet är beläget i Helsingfors vid Nordiska investeringsbanken.

Baron berättar vidare att ett ytterligare viktigt steg i implementeringen av partnerskapet ägde rum i november 2012 när NDPTL-stödfonden upprättades och partnerskapets högnivåmöte beslut om en definition av ND regionala transportnät. Med andra ord fick NDPTL instrumenten att identifiera potentiella prioriteringar i transportinfrastruktur och logistik samt mekanismer att finansiera dem. Tack vara denna överenskommelse kunde den konstituerande församlingen av stödfonderna äga rum den 11 december 2012 i Helsingfors. Flera partners, däribland EU, deklarerade sina åtaganden för totalt 3 miljoner EUR. Andra länder har därefter visat ett visst stöd att framöver bidra till finansieringen som kommer att vara tillgänglig för alla partners oavsett om de donerat eller ej, betonar han.

När det kommer till EU:s finansiella åtaganden inom NDPTL-initiativet förklarar Baron att EU:s inledande bidrag omfattar 1,4 miljoner EUR. När projekt som stöds av fonden kommer igång och partnerskapet etablerar en projektportfolio är det inte uteslutet att EU kan överväga ytterligare bidrag under nästa fleråriga budgetram 2014-2020. Andra givare kan göra desamma.

Växande trafikintensitet i Övre Norrland ökar behovet av investeringar
North Sweden nämner som en indikator på trafikintensiteten och den stora fraktvolymen i regionen att Luleå och Umeå pekas som de enda två intermodala terminalerna norr om Stockholm och anses betydelsefulla av den svenska regeringen (Källa: TransBaltic, Final report, Augusti 2012). Bland investeringsbehov som finns i regionen nämns bygget av en terminal på svensk-finska gränsen, en delsektion av Northern Axis - en av de fem stora transnationella axlar i Europa. I Västerbotten har det redan gjorts stora investeringar för att säkerställa effektiva transporter på NLC-korridoren som sträcker sig från Mo i Rana i Norge till Kvarken korridoren i Umeå och till Vasa i Finland, över Bottenviken och vidare till Ryssland. Det krävs fortfarande mer investeringar innan en välfungerande transportkedja uppnås över Kvarken korridoren då det fortfarande finns många utmaningar som måste hanteras form av fysiska interventioner såväl som mjuka åtgärder kopplat till tullar och andra byråkratiska hinder. Nyligen beslutade den norska regeringen att elektrifiera järnvägssträckan som förbinder Trondheim till Sverige, vilket förväntas skapa förutsättningar för ökade godsflöden Kvarken  korridoren.

I detta avseende, hur skulle NDPTL-fonden kunna bidra till att hantera flaskhalsar och felande länkar? Alain Baron klargör att de medel som finns avsatta till fonden inte utgör lösningen på finansieringen av storskaliga projekt i ND området, åtminstone inte i den initiala fasen. - Liten kan trots allt också vara vackert, fortsätter han. Fondens roll är först och främst att föra dessa projekt från ett första steg i processen till mer utvecklade genom finansiering av för- eller tekniska studier. Dessa studier ska demonstrera den potentiella lönsamheten i projekten som lagts fram som då - i ett andra steg - skulle kunna få ytterligare medel, antingen från nationell- eller EU-budget eller genom lån från internationella finansieringsinstitutioner, eller en kombination av dessa finansieringsmöjligheter. Den privata sektorn kan - framförallt vad beträffar logistikprojekt - vara intresserade av att delta i fas 2. 

Regionala aktörers synpunkter är viktigt för utvecklingen av fonden
När det gäller frågan om vilken roll de regionala aktörerna kan spela i NDPTL-initiativet förklarar Baron att även om upprättandet av fonden har representerat ett viktigt framsteg för partnerskapet, är det fortfarande mycket som återstår för att säkerställa att NDPTL kan leverera i termer av förbättrande av transportmöjligheter i den nordliga dimensionen. I denna kontext, tillägger han, har de regionala aktörerna en betydelsefull roll att spela när det gäller att identifiera potentiella projekt som kan stödjas genom fonden. Deras kunskap om transporter och logistik behövs och deras kapacitet att se långsiktigt är viktigt för att identifiera de projekt som innebär det största mervärdet för ND området.

Vidare, är det viktigt att aktörerna på regional nivå kan samordna sina insatser med alla intresserade parter och då framförallt med de lokala och nationala offentliga aktörer som är involverade i NDPTL. Det kritiska är då behovet att identifiera ett forum som kan samla idéer som kommer uppifrån (Europa - regionala huvudorter och centrala administrationer) eller nerifrån (regioner - kommuner). NDPTL sekretariatet är utan tvekan lämpligt att samla och värdera information, idéer och projekt för att styra dessa initiativ till en process som kan leda till ett möjligt finansiellt stöd för NDPTL-fonden. Det är därför dags att servera sekretariatet goda transport- och logistikprojekt som kan gynna hela NDPTL området, avslutar Alain Baron.

Läs mer på NDPTL-sekretariatets hemsida

In English 

För mer information kontakta Mona Mansour

/Mona Mansour

Fotnot:

1. Partners i NDPTL är Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Ryssland, Vitryssland samt Europeiska kommissionen.

2. Northern Axis är en av de fem stora transnationella axlar i Europa. Den förbinder  norra EU med Norge i norr och med Ryssland och Vitryssland österut.

3. Nordic Logistic Corridor är en existerande transport och logistik sträcka som sammanbinder Norge, Sverige och Finland.  Alla tre nationer har gjort stora regionala investeringar i infrastrukturen, exempelvis logistikcentra och hamnar. Dessa investeringar har resulterat i kortare vägtransporter. God tillgång till intermodal transport (Användandet av flera olika transportsätt för gods och passagerare) och moderna lösningar för hantering av last. Detta bidrar i sin tur till att stimulera till bättre villkor för tillväxt inom handel och industri, men för att skapa attraktiva transportlöningar är det nödvändigt med fortsatta investeringar jämte implementeringen av åtgärder som syftar till att öka kapaciteten. Sammantaget handlar det om att skapa bättre villkor för godstransporter i norra regionen via Norge, Sverige och Finland, till Ryssland och de andra nordliga regionerna i EU-området. Läs mer om Nordic Logistic Corridor här 

4. Läs mer om Kvarken korridoren här 

 

 

16 Apr 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information