Rådet diskuterade det fjärde järnvägspaketet

EU:s transport och infrastrukturministrar träffades i Bryssel den 5 december för att bland annat disktutera det fjärde järnvägspaketet, rättigheterna för flygresenärer och för att anta förordningarna för TEN-T och CEF.

Europeiska Järnvägsbyrån

Under Ministerrådets möte den 5 december så diskuterade ministrarna från medlemsländerna EU-kommissionens förslag att ge europeiska järnvägsbyrån (ERA) nya arbetsområden och att effektivisera de befintliga arbetsområdena. Den europeiska järnvägsbyrån är del av det fjärde järnvägspaketet. I det fjärde järnvägspaketet ingår det även nya regler för interoperabilitet i EU mellan medlemsländerna och säkerheten på de europeiska järnvägarna, vilket är en del av de tekniska aspekterna i paketet.

Europeiska järnvägsbyrån ska vara ansvarig för utfärdandet av certifikat och ge tillstånd för verksamhetsområden som verkar i mer än ett medlemsland, baserat på bedömningar som gjorts av de nationella myndigheterna. När verksamhetsområdet är begränsat till ett

medlemsland, kan den sökande välja att lämna in ett intyg eller begära tillstånd av antingen den europeiska järnvägsbyrån eller till den nationella säkerhetsmyndigheten.

Ett flertal medlemsländer är i dagsläget inte nöjda med utformande av den europeiska järnvägsbyrån och vill se ytterligare garantier innan de kan godkänna den. Det som framförallt har diskuterats då, är hur kostnaden för europeiska järnvägsbyrån ska fördelas och medlemsländerna har insisterat på behovet av att ytterligare precisera hur europeiska järnvägsbyrån ska kunna ställas till svars när de utför uppgifter i samband med säkerhetcertifieringar och godkännanden av fordon. Ytterligare så har en majoritet av medlemsländerna understrukit betydelsen för nationella säkerhetsmyndigheter att överklaga europeiska järnvägsbyråns beslut om de strider mot nationella förordningar.

Utsläppshandel för luftfart, statligt stöd till infrastruktur, Blue Belt och TEN-T/CEF

Rådet diskuterade även EU-kommissionens förslag till ett nytt system för utsläppshandel gällande luftfart. Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) enades i oktober 2013 om att utveckla ett globalt marknadsbaserat instrument för att begränsa utsläppen från internationell luftfart, ett arbete som EU aktivt ska delta i och som ska vara klart till 2016.

Danmark anser att finansieringen av offentlig infrastruktur inte bör omfattas av förordningen om statligt stöd, med motiveringen att det bör betraktas som en offentlig tjänst i stället för ett utövande av ekonomisk verksamhet, även om det delvis finansieras av användarbetalningar. Danmarks ståndpunkt fick stort stöd från andra ministrar och kommissionär Siim Kallas försäkrade att stora infrastrukturprojekt är av högsta prioritet för EU och att kommissionen inte har för avsikt att skapa hinder för sådana projekt på grund av politiken för statligt stöd. 

EU-kommissionen informerade även om den senaste utvecklingen i Blue Belt-initiativet som syftar till att underlätta handeln till sjöss och öka konkurrenskraften för sjöfarten inom EU på Rådets möte. Det senaste arbetet inom området har särskilt fokuserat på hur tullkodexen genomförs. Enligt Blue Belt-konceptet, kan fartyg verka fritt inom EU: s inre marknad med ett minimum av administrativa formaliteter. Säkerhet, miljöskydd samt tull-och skatteintäkter säkerställs genom ett optimalt utnyttjande av befintliga resurser för att övervaka sjöfarten. North Sweden skrev om Blue Belt-initiativet i september 2013, vilket om ni kan läsa om här.

Ledamöterna i Rådet godkände på mötet även förordningarna om ett sammanlänkat Europa och det framtida finansieringsinstrument ( CEF) för transeuropeiska nätverket ( TEN-T) utan diskussion, under så kallade A-punkter.  

Greklands ordförandeskap

Grekland kommer att ta över EU:s ordförandeskap den 1 januari 2014 och de informerade ledamöterna vid Rådets möte den 5 december om deras prioriteringar för sitt ordförandeskap inom Transportområdet. Gällande luftfart kommer det grekiska ordförandeskapet att arbeta med att introducera en reglering angående bullerrestriktioner relaterade vid verksamheter på flygfält i EU och det grekiska ordförandeskapet kommer också att prioritera ett förslag gällande passagerarrättigheter vid flygningar i EU. 

Under de första månaderna så strävar det grekiska ordförandeskapet att avsluta direktivet gällande infrastrukturen för alternativa bränslen till Europaparlamentet. Vidare kommer grekerna att arbeta med ett förslag om ett direktiv som specificerar de maximala vikt och dimensionerna för fordon i nationell och internationell trafik på särskilda vägar i EU.

Gällande järnvägen kommer det grekiska ordförandeskapet att arbeta vidare med de politiska aspekterna av det fjärde järnvägspaketet och fokusera på att färdigställa överenskommelsen med europeiska järnvägsbyrån (ERA) och Rådets reglering, Shift2Rail.

Grekland, som traditionellt sett är en sjöfararnation, kommer under sitt ordförandeskap att arbeta med initiativ som strävar efter att underlätta och främja sjöfart inom EU:s gemensamma marknad för en förbättring av konkurrenskraften för europeisk sjöfart.

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser in European Affairs.

För mer information se Rådets pressrelease.

/MM & Filip Ingelström

17 Dec 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information