State of Play TEN-T och CEF

Europaparlamentets omröstning om såväl den fleråriga budgetramen 2014-2020, som CEF och TEN-T väntas ske under plenarsessionen vecka 47 i Strasbourg.

Vid ett gemensamt utskottssammanträde den 7 oktober 2013 i Strasbourg godkände Europaparlamentsledamöterna i TRAN-utskottet (Transport och turism) och ITRE-utskottet (Industrifrågor, forskning och energi) överenskommelsen om Connecting Europe Facility (CEF), EU:s nya finansieringsmekanism för infrastrukturprojekt för transeuropeiska transport-, energi- och telekommunikationsnät. Som väntat, avvaktar Europaparlamentet på att förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014-2020, MFF, är avslutade innan omröstning om förordningar som berör finansiering tas upp i plenum. 

Connecting Europe Facility (CEF) eller också Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer att ha en budget på ca 29,3 miljarder EUR för 2014-2020 (i 2011 års priser).

TEN-Transporter

CEF kommer att finansiera projekt för transportinfrastruktur med syfte att förbättra gränsöverskridande förbindelser, avlägsna flaskhalsar samt att förbättra interoperabiliteten. Stöd inriktas på projekt med ett stark europeiskt mervärde vilka bidrar till att utveckla stomnätet samt projekt av gemensamt intresse för exempelvis införande av trafikledningssystem mm. Totalt öronmärks 23,17 miljarder EUR för transportprojekt, varav 10 miljarder EUR överförs från Sammanhållningsfonden och skall användas uteslutande i sammanhållningsländerna. 

Som vi tidigare rapporterat om, innebär överenskommelsen om Ten-T att stomnätskorridorerna harmoniseras med järnvägskorridorerna i syfte att minska den administrativa bördan och effektivisera utveckling och användning av järnvägsinfrastrukturen. Totalt blir antalet stomnätskorridorer nu 9 istället för 10. För Sveriges del integreras stomnätskorridor 5 Helsinki-Valetta och godskorridor 3 Stockholm-Palermo. Sverige berörs därmed av den nu kallade stomnätskorridor 5 Scandinavia-Mediterrannean.

Stomnätskorridor 5 Helsinki-Valetta: Helsinki - Turku - Stockholm - Malmö - København - Fehmarn - Hamburg - Hannover   Bremen - Hannover - Nürnberg - München - Brenner - Verona - Bologna - Roma - Napoli - Bari - Napoli - Palermo - Valletta

Godskorridor 3 Stockholm-Palermo: Central North - South Corridor, som har sträckan Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Hamburg-Innsbruck-Verona-Palermo.

TEN-T i Övre Norrland

Den Botniska korridoren ingår i EU:s stomnät och omfattar i Övre Norrland delsträckorna Botniabanan, Norrbotniabanan, Haparandabanan samt Malmbanan. Likaså utgör Luleå hamn del i EU:s stomnät, som en av totalt 5 stomnätshamnar i Sverige. En stomnätshamn har en nyckelroll i EU:s stomnätsstruktur och är kritisk för realiserande av stomnätet och för sammanlänkning till vägs- och järnvägsnätet samt terminaler och närsjöfart. En stor del av transportinfrastrukturen i Övre Norrland ingår i EU:s övergripande nät, av vilka främst Umeå hamn utmärker sig idag genom det pågående TEN-T/Motorways of the Sea-projektet Kvarken Multimodal Link mellan Umeå och Vaasa. Blå vägen E12 (Blue Highway E12) erhåller TEN-T status i den nya TEN-T förordningen.

TEN-Energi

CEF ger stöd för projekt av gemensamt intresse inom energiområdet för att modernisera och bygga ut Europas energiinfrastruktur och för att förbättra försörjningstryggheten genom att säkerställa att ingen medlemsstat är isolerat eller beroende av en enda energikälla. Europeiska kommissionen uppskattar att det finns ca 100 projekt inom elområdet och 50 projekt inom gasområdet av gemensamt intresse vilka bidrar mest till att realisera de prioriterade korridorer för strategisk energiinfrastruktur. Projekt av gemensamt intresse inom el, gas och koldioxid kommer att vara stödberättigade till ekonomiskt stöd från EU främst för studier. Under vissa förutsättningar beviljas stöd även för arbeten i form av bidrag eller innovativa finansiella instrument. Ledamöterna understryker att dessa projekt bör finansieras främst via finansiella instrument. Den totala budgeten för finansiering av energiprojekt är 5,12 miljarder EUR. 

TEN-Telekommunikationer

Projekt av gemensamt intresse inom telekomsektorn är berättigade till ekonomiskt stöd från EU i form av bidrag och även upphandling för plattformar för bastjänster, generiska tjänster och tvärsektoriella projekt. Åtgärder inom området för bredbandsutbyggnad, inklusive skapande av efterfrågan på bredband, är berättigade till ekonomiskt stöd från EU i form av finansiella instrument. Den totala budgeten för finansiering av telekommunikationsprojekt uppgår till 1 miljard EUR.

Nästa steg

Som väntat, avvaktar Europaparlamentet på att förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014-2020, MFF, är avslutade innan omröstning om förordningar som berör finansiering tas upp i plenum. Den fleråriga budgetramen MFF, samt TEN-T och CEF debatteras i plenum måndagen den 18 november med start kl 17.00. Europaparlamentets omröstning om MFF 2014-2020 väntas ske den 19 november och därefter om CEF och TEN-T den 20 november. 

Så snart Europaparlamentets omröstning är klar, behandlas förordningsförslagen om TEN-T och CEF omgående av Rådet som en a-punkt dvs utan diskussioner och i den närmast planerade rådskonstellationen. Vid offentliggörande i Official Journal (Europeiska unionens officiella tidning) träder CEF-förordningen och TEN-T-förordningen i kraft. Allt beräknas ske inom 2-3 veckor efter plenumomröstningen. En förordning är en bindande rättsakt, och när den har trätt i kraft gäller den likadant i alla medlemsländer som en del av den nationella lagstiftningen (i detta fall med tillämpning från den 1 januari 2014).

Den legala basen kommer därmed att finnas på plats innan utlysningen av kommande ansökningsomgång inom TEN-T öppnar den 13 december 2013 då Europeiska kommissionen, DG Move, anordnar en TEN-T informationsdag i Bryssel. Enligt uppgifter omfattar utlysningen en totalbudget på ca 300 miljoner EUR från återstående medel i nuvarande programperiod. Inriktningen kommer att vara på det nya TEN-T programmets målsättningar och prioritet ges främst för innovationer och även för andra åtgärder t ex införande av trafikledningssystem ERTMS, ITS. 

North Sweden bevakar frågan och kommer givetvis att rapportera vidare. 

Vid frågor, kontakta Mona Mansour ansvarig för området Transportpolitik, North Sweden European Office

För mer läsning om förhandlingarna:

Lägesrapport om CEF - framtida finansieringsinstrument för de transeuropeiska näten (TEN)

Nytt förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät

Coreper godkänner TEN-T

Coreper godkänner CEF

Seminarier:

North Sweden anordnar seminarium om implementering av TEN-T och CEF, 28 november i Bryssel 

Europeiska kommisisonen, DG Move, anordnar TEN-T infodag, 13 december i Bryssel 

/Mona Mansour

30 Okt 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information