Svaveldirektivets konsekvenser

Pressmeddelande
12 april 2013
Näringsdepartementet

Svaveldirektivets konsekvenser

Regeringen har beslutat att ge Trafikanalys i uppdrag att göra en uppdaterad bedömning av konsekvenserna, på kort och på längre sikt, av svaveldirektivet. Det ska ske i nära dialog med Sjöfartsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Uppdraget omfattar bland annat att analysera konsekvenser i termer av nya transportmönster för sjöfart och för andra trafikslag till följd av förändrade energipriser. Anpassningar inom angränsande sektorer bör också diskuteras.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 juni och slutredovisas senast den 31 oktober 2013.

Bakgrund: Från den 1 januari 2015 skärps kraven på svavelhalten i marina bränslen i Östersjön och Nordsjön (SECA). Svavelhalten får uppgå till max 0,1 viktprocent svavel. Regeringen står bakom svaveldirektivet som anpassats till det beslut som IMO:s miljökommitté fattade år 2008. Regeringen ser dock behov av att erhålla en aktuell kostnadsbild av konsekvenserna av det kommande regelverket. Den tidigare konsekvensanalys som gjordes av Sjöfartsverket 2009 visade bland annat att det finns risk för en viss överflyttning av godstransporter från sjöfart till väg och järnväg. Konsekvensanalysen utfördes med de uppgifter och beräkningssystem som då var tillgängliga, vilket medförde bl.a. att beräkningen av fartygens gångtider i Östersjöns svavelkontrollområde blev mycket grova. Jämfört med situationen 2009 har förutsättningarna nu ändrats på flera viktiga punkter. Kunskapen har ökat varför de tidigare analyserna kan vara inaktuella och indikationer finns på att kostnadsnivån kan förväntas vara något lägre än vad tidigare sagts.

Läs pressmeddelandet här

Kontakt

Mychèle Östman
Pressekreterare hos Catharina Elmsäter-Svärd
work 08-405 51 50
cell 070-771 16 34
e-post till Mychèle Östman
/Mona Mansour
12 Apr 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information