Ta del av Marco Polo pengar

Årets ansökningsomgång är särskilt inriktad på etablerande av nya tjänster samt uppgradering av befintliga tjänster för alla segment inom den internationella fraktmarknaden. Det övergripande målet är att hjälpa företag introducera tjänster för att flytta över godstransporter från väg till mer miljömässiga transportslag på närsjöfart, järnväg och inre vattenvägar. 

EU-programmet Marco Polo löper under 2007-2013 med en totalbudget på 450 miljoner EUR. 2013 års ansökningsomgång öppnades den 26 mars 2013 med en total budget på 66,7 miljoner EUR, med vilket Europeiska kommissionen har för avsikt att finansiera omkring 30 projekt.  Marco Polo-programmet ger stöd för projektaktiviteter som syftar till att minska trängsel på vägar som uppstår från godsfrakter, att minska miljöpåverkan från transportsystemet samt att öka intermodala transporter för att på så sätt bidra till ett mer effektivt och hållbart transportsystem.  Stödet ges under uppstartsfasen av projekt för alla segment inom den internationella fraktmarknaden. Stödberättigade insatser är transporttjänster eller logistikkoncept och visst stöd ges även för kringliggande infrastrukturinvesteringar inom vissa åtgärder.

De av Europeiska kommissionen uppsatta politiska prioriteringar i 2013 års ansökningsomgång avser:

1. Short Sea Shipping (SSS) - projekt för implementering av innovativa tekniker som bidrar till utsläppsminskningar från sjöfartstransporter t ex användning av bränslen med låga svavelhalter, fartyg som drivs av LNG  eller andra alternativa  bränslen, fartyg som använder skrubberteknik.  Stödnivån höjs från 2 EUR till 3 EUR/500 tonkilometer eller 2000 kubikmeter km (i fall den volymetriska ekvivalensen används)  från väg till SSS.

2. Transporter på inre vattenvägar (IWT) - projekt för implementering av innovativa tekniker för att åstadkomma reducering av förorenande emissioner och/eller minska fartygens bränslekonsumtion. Stödnivån höjs   från 2 EUR till 3 EUR/500 tonkilometer eller 2000 kubikmeter km (i fall  den volymetriska ekvivalensen används) från väg till IWT.

3. Single wagonload traffic (SWL) - För trafikomställningsåtgärder, sänks tröskelvärden till i genomsnitt 30 miljoner tonkilometer eller dess volymekvivalent, per år.

Programmet definierar 5 projektformer:

  • Trafikomställningsåtgärder
  • Katalysatoråtgärder
  • Sjömotorvägar/Motorways of the Sea
  • Trafikundvikandeåtgärder
  • Gemensamt lärande
1. Trafikomställningsåtgärder

Fokus på att flytta så mycket gods som är ekonomiskt meningsfullt under rådande marknadsförhållanden från väg till närsjöfart, järnväg och/eller inre vattenvägar. Projekt kan föreslå uppstart av nya tjänster eller avsevärt  förbättra befintliga tjänster, skall vara robusta men inte nödvändigtvis nyskapande, och ska åstadkomma flyttning av godstrafik från väg.

Tröskel: minst 60 miljoner tkm/år; 13 miljoner tkm/år för omställningsprojekt från väg till IWT och 30 miljoner tkm/år för omställning från väg till SWL. Projektlängd: 24-36 månader; Stödnivå: 35% av totala stödberättigade projektkostnader dock högst 20% till infrastrukturkostnader. Bidraget uppgår till högst 2 EUR/500 tkm vilket kan justeras utifrån projektkvalité eller faktisk miljönytta som erhålls, och för SSS och IWT-projekt högst 3 EUR/500 tkm.

2. Katalysatoråtgärder

Demonstration av innovativa åtgärder i syfte att lösa strukturella marknadsbarriärer inom europeiska godstransporter på järnvägar/sjöfart. Det sker huvudsakligen i 3 steg:

  • tydlig definition av barriärer
  • presentation av en innovativ lösning
  • presentation av en trafikomställningstjänst med hög tillväxtpotential

Tröskel: i genomsnitt 30 miljoner tkm/år; Projektlängd: 36-60 månader; Stödnivå 35% av stödberättigade kostnader och högst 20% till infrastrukturkostnader. Bidraget uppgår till högst 2 EUR/500 tkm vilket kan justeras utifrån projektkvalité eller faktisk miljönytta som erhålls, och för SSS och IWT-projekt högst 3 EUR/500 tkm.

3. Sjömotorvägar/Motorways of the Sea (MoS)

Integrerade tjänster som syftar till att flytta över frakt från långväga vägtransporter till en kombination av sjöfart och andra transporterslag. Projektåtgärder skall vara innovativa i fråga om logistik, utrustning, produkter eller tjänster som erhålls, samt innebära trafikomställning av mycket stora godstransportvolymer och gärna tillämpning av state-of-the-art miljövänliga transportslag. MoS-projekt inom Marco Polo ska vara förenliga med MoS inom Ten-T programmet.

Tröskel: i genomsnitt 200 miljoner tkm/år; Projektlängd: 36-60 månader; Stödnivå: max 35% och högst 20% till infrastrukturinvesteringar. Bidraget uppgår till högst 2 EUR/500 tkm vilket kan justeras utifrån projektkvalité eller faktisk miljönytta som erhålls, och för MoS/SSS högst 3 EUR/500 tkm.

4. Trafikundvikandeåtgärder

Syftar till att integrera transportlogistik och produktionslogistik för att minska fraktvolymen på väg med en direkt positiv påverkan på utsläppen. Trafikundvikandeåtgärder skall vara innovativa och skall inte medföra en negativ påverkan på vare sig produktionsutfall eller sysselsättning.

Tröskel: i genomsnitt 4 miljoner vkm (fordons km) eller 80 miljoner tkm per år. Projektlängd: 36-60 månader; Stödnivå 35% för stödberättigade kostnader och 20% för infrastrukturkostnader. Stödnivån är högst 2 EUR/500 tkm eller 25 vkm.

5. Gemensamt lärande åtgärder

För att förbättra samarbete och kunskapsutbyte mellan intressenter inom logistiksektorn. Projektlängd: 12-24 månader; Stödnivå: 50% av stödberättigade kostnader, dock minst 250.000 EUR per projekt.

Tidplan

Projektstart sker mellan 1 oktober 2012 och 1 oktober 2014. Endast kostnader som uppkommit efter inlämnande av en ansökan är stödberättigade och stöd  beviljas inte retroaktivt för redan avslutade aktiviteter. Deadline för inlämnande av ansökan är 23 augusti 2013. Utvärdering av ansökningar inleds i september. Förhandlingar mellan Europeiska kommissionen och kortlistade sökande inleds i december och kontraktskrivning sker under första halvåret 2014. Årets ansökningsomgång är den sista då Marco Polo programmet kommer att upphöra därefter.

För mer information kontakta: Mona Mansour

/MM

09 Apr 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information