TEN-T 2013 utlysningen

Europeiska kommissionen lanserade idag 2013 års ansökningsomgång för TEN-T programmet med en totalbudget på 350 miljoner EUR från återstående medel inom ramen för budgeten för 2007-2013. TENT-T programmet medfinansierar europeisk transportinfrastruktur i EU:s medlemsstater för alla transportslag: luft, järnväg, väg, sjöfart och inre vattenvägar. Ansökningsomgången inrymmer åtgärder inom såväl det fleråriga som det årliga programmet.

Inom TEN-T:s fleråriga program, vilket finansierar de högst prioriterade objekten i TEN-T nätet, riktas fokus på fem områden, för vilka öronmärks totalt 280 miljoner EUR:

1. De 30 prioriterade TEN-T-projekt (med undantag av Sjömotorvägar/MoS ): preliminär budget 50 miljoner EUR.
2. Sjömotorvägar (MoS) - erbjuder realistiska alternativ för överbelastade vägar genom att flytta över gods från väg och järnväg till sjöfart: preliminär budget 80 miljoner EUR.
3. ERTMS (Det europeiska trafikledningssystemet) - för att möjliggöra interoperabilitet på det europeiska järnvägsnätet: preliminär budget 70 miljoner EUR.
4. ATM (Luftledningssystemet) - för genomförande av det gemensamma europeiska luftrummet och ATM:s moderniseringsmål: preliminär budget 30 miljoner EUR.
5. ITS (Intelligenta transportsystem) - för att främja interoperabilitet och kontinuitet i realtidstrafik- och reseinformationstjänster i Europa mot ett säkrare och effektivare vägnät: preliminär budget 50 miljoner EUR. 

TEN-T:s årliga program kompletterar det fleråriga och inom ramen för denna utlysning riktas finansieringen mot två prioriteringar med en total preliminär budget på 70 miljoner EUR:

1. Accelerera/underlätta genomförandet av TEN-T-projekt - studier och arbeten för mogna projekt för alla transportslag: preliminär budget 20 miljoner EUR.
2. Åtgärder för att främja och utveckla innovativa lösningar och ny teknik inom områden som: infrastruktur för alternativa bränslen, hållbar urban rörlighet, trafikeffektivitet, minskade koldioxidutsläpp, bullerminskning, samt säkerhet (t.ex. fordon-infrastruktur kommunikationssystem): preliminär budget 50 miljoner EUR. 

TEN-Ts genomförande organ TEN-T EA ansvarar för det tekniska och finansiella genomförandet av TEN-T programmet, på uppdrag av DG MOVE. TEN-TEA kommer att hålla en informationsdag den 13 december 2013 i Bryssel för att hjälpa potentiella sökande att bättre förstå prioriteringarna, att förbereda sina förslag samt att lära sig om utvärderingsprocessen. Tidsfristen för inlämnande av ansökningar är den 11 mars 2014.

Ansökningshandlingarna samt mer information om utlysningen finns här.

/Mona Mansour

11 Dec 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information