TEN-T dagarna 2013 i Tallinn

Under TEN-T dagarna, 16-18 oktober, samlades EU-kommissionär Siim Kallas, Europeiska kommissionens vice-ordförande och ansvarig för transport, ministrar från EU-länderna och Europaparlamentariker i Tallinn för att diskutera det transeuropeiska transportnätverkets (TEN-T) framtida utveckling. Från Region Västerbotten medverkade regionrådet Erik Bergkvist i en presentation om transportpolitikens vikt för den nordliga dimensionen utifrån ett regionalt perspektiv och betonade behov av robusta transportlösningar för nord-sydlig och öst-västliga förbindelser och lyfte fram Motorways of the sea projektet Kvarken Multi Modal Link som ett framgångsrikt exempel på hur hållbara transporter fungerar i praktiken. Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden, deltog aktivt i diskussioner med DG Move vid planering av NDPTL-sessionen "Bridging TEN-T and the Great North".

TEN-T är Europeiska kommissionens initiativ för satsningar på infrastruktur som binder samman Europas länder och gynnar europeisk integration. TEN-T överser samordnade förbättringar för primära vägar, järnvägar, inre vattenvägar, flygplatser, hamnar, inlandshamnar och trafikledningssystem. TEN-T nätverket tillhandahåller även integrerade och intermodala samt långväga, snabba sträckor inom Europa. EU arbetar för att främja transportnätverk genom en kombination av ledarskap, samordning, utfärdande av riktlinjer och aspekter rörande finansiering för utvecklingen av ett sammankopplat Europa.

På NDPTL (Northern Dimension Partnership for Transportation and Logistics) - seminariet "Bridging TEN-T and the Great North" medverkade Övre Norrland i panelen genom Västerbottens regionråd Erik Bergkvist, som lyfte fram transportpolitikens betydelse för den Nordliga dimensionen inom EU, i såväl nord-sydlig riktning som öst-västliga förbindelser. Motorways of the Sea-projektet "Kvarken Multi Modal Link" lyfts fram som exempel på framgångsrikt PPP (public-private partnership) för innovationer i maritima transporter.

Erik Bergkvist sade inför avresan till Tallinn till Region Västerbotten att:
- Förhoppningen är att EU ska följa upp sitt stöd om projektering till att även vara med och finansiera en helt ny färja som ska trafikera mellan Umeå och Vasa, berättar Erik Bergkvist. Den nya färjan som ska trafikera över Kvarken kommer att byggas med miljövänlig LNG-teknik och kommer även att gynna ekonomin både i Umeå, Västerbotten, och Wasa, Österbotten, utöver de miljövänliga vinsterna med den nya färjan.

Under TEN-T dagarna deltog TEN-T projektet "The Midway Alignment of the Bothnian Corridor", även känt som Kvarken Multimodal Link, med en egen utställningsmonter och talare. Målet med utställningen var att informera om och öka synligheten för projektet. Kvarken Multimodal Links insats inleddes redan den 15 oktober i Helsingfors i samband med en konferens inför evenemanget i Tallinn, 16-18 oktober. I Helsingfors presenterades projektet samt bland annat näringslivets syn på projektet av Wärtsilä. Samma presentationer hölls även i Tallinn.

Projektet Kvarken Multimodal Link, initierat av Vasa stad och Umeå stad, innefattar ett transportsystem för både gods och passagerare. Det slutgiltiga målet är att designa och utveckla en ny färja för Kvarken, förbättra hamnaktiviteter och de regionala logistiksystemen både från en ekonomisk och miljömässig aspekt, öka de båda marknadernas dragningskraft, säkerställa långsiktig operationell stabilitet, introducera innovativa teknologier och lösningar, samt att sprida 'best practices' inom EU.

131022TEN-T 2013

Q&A med Alain Baron, Sektorsansvarig för NDPTL på DG Move
North Sweden fick efter "Bridging the TEN-T and the Great North" seminariet möjlighet att samtala med Alain Baron, sektorsansvarig för NDPTL på DG Move om de framtida utmaningar som kan påverka transporter i norr, och en närmare diskussion om finansiella instrumenten CEF och NDPTL liksom andra politiska initiativ och hur samtliga skulle kunna användas för att stödja utvecklingen av regioner i den nordliga dimensionen och berörde även områden där det finns luckor där regioner kan ha en viktig roll att spela.  

Fråga Mona Mansour (MM): Hur ser du på utvecklingen av transporter i norra Sverige?

Svar Alain Baron (AB): En ganska snabb och djup förändring inom industri och handel är att förutse under de kommande åren (inom gruvnäring, olja- och gasindustri, skogsnäringen) i de nordliga delarna. De nya affärsmöjligheterna kommer också att ha betydelse på transporter och kräver en anpassning av transportnätverket, inte bara av infrastrukturen, utan även inom logistik... Detta kommer att medföra en stark och koordinerad åtgärd där alla nivåer, regioner, länder och EU är involverade i.

Fråga MM: Tror du att de nuvarande initiativen, som NDPTL, kan hjälpa till med att åstadkomma denna "revolution inom transport"?

Svar AB: Alldeles säkert, men från vårt perspektiv - och detta betonades tydligt under rundabordssamtalet på TEN-T dagarna om "Bridging the TEN-T and the Great North - är där alldeles för många initiativ som konkurrerar i regionen (NDTPL, BEATA etc...) Det finns ett stort behov av att utveckla synergier mellan dessa initiativ för att kunna få ut det mesta möjliga av de (knappa) finansiella resurser som finns och att undvika dessa icke koordinerade initiativ som konkurrerar med och mellan varandra. NDPTL har identifierats som det viktigaste politiska organet att leda dessa politiska initiativ men också att vara mottagare för projekt.

Fråga MM: På vilken sorts projekt ska vi fokusera först?

Svar AB: Jag lutar mot att säga att vårt (NDPTL) stöd kommer först gå till "projekt som ligger i pipeline" - lägger större tonvikt på logistik eller småskaliga projekt som kan ge omedelbara fördelar till regionen, till skillnad mot storskaliga projekt som inte kommer att vara redo på några år. Sverige är välkänt som en ledare när det gäller logistik!

Fråga MM: Ser du några andra utmaningar som kan komma att ha en påverkan på rörlighet för personer och gods i regionen?

Svar AB: Panelen i Tallinn betonade tydligt den höga känsligheten som finns i regionen rörande miljö- och väderförhållanden. Utvecklingen av nya transportsystem (som nordostpassagen) kommer att möta sådana begränsningar och detta borde tas i åtanke i affärsmodellen.

Fråga MM: Vad kan du säga om finansiering av projekt?

Svar AB: Jag kommer inte att gå in på CEF perspektiv. På projekt "utanför" CEF omfattning, jag skulle inte säga att förvänta er några mirakel, kommer finansiering att förbli en nyckelfråga. Före man börjar tänka på finansieringen av projekt, måste vi bli bättre på att identifiera prioriteter och inrätta ett lämpligt regelverk för att genomföra projekt. Internationella finansiella institutioner (och varför inte även den privata sektorn) är redo att bidra till projekt om dessa villkor uppfylls.

 

För mer information kontakta Mona Mansour

För mer information om TEN-T dagarna 2013

För mer information angående "The Midway Alignment of the Bothnian Corridor"

Till Region Västerbottens nyhet

Om Kvarken Multi-modal link på 2012 års TEN-T dagar

North Sweden nyhet om att Svenska regeringen stöder Kvarken Multi-modal link

North Sweden nyhet om beviljandet av TEN-T pengar

/Mona Mansour & Filip Ingelström

23 Okt 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information