TEN-T överenskommelse 12 juni 2013

Coreper har idag godkänt resultaten av den sista trilogen/trepartsmötet om TEN-T-riktlinjerna, utan några invändningar. Trilogerna eller trepartssamtalen mellan Rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen för TEN-T är därmed avslutade och det finns nu en enighet kring TEN-T. 

I den femte och sista trilogen om TEN-T den 29 maj nådde det irländska ordförandeskapet överenskommelse i positioner mellan Rådet och Europaparlamentet om TEN-T. 

Tanken var att Coreper skulle godkänna utgången av sista TEN-T trilog inför Rådets TTE-möte den 10 juni. På grund av en teknisk reservation som togs upp av ett medlemsland på Coreper då, beslöt det irländska ordförandeskapet att skjuta diskussionerna inför nästa möte i Coreper. Formellt godkännande av Rådet väntades denna vecka, sade Irlands transportminister Leo Varadkar på presskonferensen efter TTE-mötet den 10 juni. Den tekniska reservationen har nu löst sig och idag den 12 juni godkände Coreper resultaten av det sista trepartsmötet om TEN-T-riktlinjerna, utan några invändningar. Det medlemsland som hade invändningar förra veckan har accepterat både texter och kartor.

Det finns nu en överenskommelse om deadlines för såväl det övergripande nätet (2050) och för stomnätet 2030. Deadlines är bindande dock med vissa förbehåll (budget). Det som diskuterats var Rådets förslag om undantag för väg- och järnvägsprojekt där infrastukturinvesteringar inte kan motiveras i socioekonomiska termer. På den femte och sista trilogen enades parterna om dessa utestående frågor bl a bindande deadline för stomnätet till 2030 där Rådet accepterade en förstärkning av deadline 2030 för stomnätet genom tillägg att skärpa kraven och tuffare följa upp fullbordande trots undantagsklausuler och förbehåll.

Jean-Eric Paquet vid DG Move förklarade tidigare att kompromissöverenskommelsen innebär ett tydligt åtagande från medlemsländerna och EU:s institutioner samt regionala intressenter att gemensamt verka för att åstadkomma ett fullt fungerande och integrerat nätverk 2030. Kompromissförslaget ligger nära Europeiska kommissionens förslag och omfattar tydliga tekniska krav och standarder för att uppnå kompatibilitet i transportsystemet.

Ett nytt inslag är att stomkorridorerna harmoniseras med järnvägskorridorerna i syfte att minska den administrativa bördan och effektivisera utveckling och användning av järnvägsinfrastrukturen. Totalt blir antalet stomnätskorridorer nu 9 istället för 10. Korridoren Stockholm-Valetta kommer heta Scandinavia-Mediterrannean.

Förhandlingarna om EU-kommissionens förslag om TEN-T har i mångt och mycket följt Rådets allmänna inriktning (mars 2012),  Europaparlamentets ändringsförslag (december 2012) vilka godkänts av respektive medlemsland och vissa tekniska ändringar som föreslagits av medlemsländer. Det finns inga ändringar avseende sträckorna som sammantaget utgör den Botniska korridoren. Det bekräftar att den Botniska korridoren finns nu med i stomnätet för TEN-T.

Närmast väntar:

- Godkännande av Europaparlamentets transportutskott (möjligen juli)

- Omröstning i Europaparlamentets plenarsammanträde (1 oktober)

- Offentliggörande i OJ (Europeiska unionens officiella tidning)

För mer information kontakta Mona Mansour

/Mona Mansour

 

12 Jun 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information