Tran antog förslag till betänkande

Den 25 november 2013, antog TRAN-utskottet förslag till betänkande om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.  Utskottets förslag till betänkande ger stöd för Europeiska kommissionens förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen COM(2013)18. Därutöver utvidgar utskottet kommissionens förslag vad gäller målsättningar och ambitionsnivåer.

Förslaget ålägger Medlemsstaterna att fastställa mål för upprättande av uppladdningsställen för elfordon och tankställen för alternativa bränslen, i synnerhet väte, flytande naturgas (LNG) och komprimerad naturgas (CNG).

För vägtransporter, innebär de viktigaste ändringsförslag som antagits att senast 2020 bör Medlemsstaterna dels ha satt upp ett minsta antal uppladdningsställen för elbilar och dels i länder där tankställen för väte redan finns, ha satt upp ett tillräckligt antal tankställen inom högst 300 km. Ledamöterna antog vidare ett tillägg om att tankställen för väte bör riggas upp senast år 2030 i Medlemsstater där sådana ännu inte finns. För tunga fordon, bör LNG-tankställen upprättas längs vägarna i stomnätet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) vid minst varje 400 km,  samt att ett tillräckligt antal CNG-tankställen bör finnas tillgängliga.

För fartyg, att Medlemsstaterna bör tillse att ett tillräckligt antal maritima- och inlandshamnar i stomnätet för TEN-T utrustas med LNG-tankställen för att möjliggöra navigering av LNG-fartyg i hela unionen. Även att Medlemsstaterna säkerställer att landströmsförsörjning för fartyg installeras vid båtplatser i stomnätshamnar inom TEN-T vilka ligger inom 3 km från bostads- och affärsområden, senast år 2020.

För flygplatser anser utskottet att dessa utrustas med eltillförsel som skall användas av flygplan under förutsättning att detta är kostnadseffektivt och har miljöfördelar.

Utskottet gav vidare rapportören Carlo Fidanzas (EPP) mandat  att inleda interinstitutionella förhandlingar med syfte att nå en överenskommelse med Rådet under våren 2014. Omröstning i plenum förväntas under andra plenarsessionen i april 2014 (indikativt). 

Rådets allmänna riktlinjer för infrastrukturen för alternativa bränslen

Transportutskottet diskuterar betänkande om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen 

/Mona Mansour

20 Dec 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information