Vinnova och SKL samarbete för inovationer

Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar för mer innovationer i välfärdssektorn tillsammans med Verket för innovationssystem (Vinnova) som har regeringens uppdrag att främja innovation, forskning och svenskt deltagande i EU:s program för forskning och utveckling. De har slutit en överenskommelse att tillsammans arbeta för mer innovationer i offentlig sektor. Sedan 2012 har dessa aktörer samarbetat på detta område som nu förstärks med gemensamma prioriteringar för åren 2013 och 2014. 

Med överenskommelsen vill parterna förbättra möjligheterna för kommuner, landsting och regioner att öka kvalitén på tjänsterna och den egna verksamheten. Målet är att stärka innovationsförmågan i den offentliga sektorn och göra den mer öppen för att utveckla och använda innovativa tjänster, metoder, organisationsmodeller och teknik.

Överenskommelsen innehåller tre prioriterade utvecklingsområden för åren 2013 och 2014. För det första ska parterna arbeta för att sprida kunskap om vilka fördelar innovation kan bidra med inom offentlig sektor. Det ska ske genom att låta offentliga aktörer lära av varandra genom att utbyta erfarenheter. För det andra ska vårdgivare uppmuntras att utveckla innovationer tillsammans med patienter, brukare och kunder. Det tredje prioriterade området är att uppmuntra utvecklingen av nya former av upphandlingar som bättre kan se till att den upphandlade varan eller tjänsten matchar verksamhetens behov. Enligt överenskommelsen ska detta uppnås genom insatser så som riskdelning mellan de upphandlande myndigheterna och stöd i form av kunskap och metoder.

I överenskommelsen nämns också utmaningar som den offentliga sektorn står inför och som kan bemötas med hjälp av innovationer. Det gäller till exempel utmaningen att vårdtjänster utförs av många olika aktörer vilket ställer högre krav på samverkan mellan huvudmän och vårdgivare. Genom innovativa samverkanslösningar vill SKL och Vinnova att systemet av vårdgivare ska uppfattas som en helhet för innevånarna. Ett annat exempel på sammarbetsområde är att utveckla möjligheterna inom eSamhället som ett sätt att skapa en enklare vardag för individer och företag.

I överenskommelsen framgår även arbetsformer som ska användas i sammarbetet. Det inkluderar bland annat upprättandet av en samverkansgrupp med höga tjänstemän med uppgift att driva och samordna initiativen för innovation. Starkare samverkanstrukturer bildas då SKL blir mer delaktig i Vinnovas ordinarie verksamhet att fördela forskningsanslag och främja innovation, detta genom att SKL deltar i planerings- referens- och samrådsgrupper.  Vinnova får i sin tur ökade möjligheter att nå ut med information om program och utlysningar till SKL:s medlemmar. En utgångspunkt för de konkreta insatserna är att kommuner, landsting och regioner är delaktiga och medverkar i arbetet.

Läs mer om innehållet i överenskommelsen här

/Niklas Johansson

19 Feb 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information