12 miljarder EUR i höstens TEN-T call

Europeiska kommissionen antog den 26 mars 2014 ett beslut om att fördela 12 miljarder Euro från CEF till projekt inom det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, i programmets första ansökningsomgång som öppnar 1 september 2014.

Enligt kommissionens beslut går 11 miljarder Euro till det fleråriga programmet och för projekt i de föridentifierade delarna av stomnätet - däribland till de stödberättigade sektionerna Botniabanan, Norrbotniabanan, Malmbanan och Haparandabanan för Övre Norrlands del - och 1 miljard Euro till det årliga programmet och avser finansiering av bl a projekt i det övergripande nätet. 

Det fleråriga arbetsprogrammet 

Inom det fleråriga arbetsprogrammet fördelas budgeten enligt följande:

Prioritet 1: 6 miljarder Euro öronmärks för projekt som syftar till att komplettera felande länkar, undanröja flaskhalsar, förbättra järnvägarnas driftskompatibilitet och, i synnerhet, förbättra gränsövergångar på:

- föridentifierade projekt längst med de 9 korridorerna för stomnätet (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och inlandshamnar).

- föridentifierade projekt på de övriga delarna av stomnätet (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och inlandshamnar). För Övre Norrlands del är aktiviteter såsom studier och fysiska interventioner på sträckorna Botniabanan, Norrbotniabanan, Haparandabanan samt Malmbanan stödberättigade. 

- utbyggnad av ERTMS, trafikledningssystemet för järnvägar.

Prioritet 2: 250 miljoner Euro ges för att säkerställa långsiktigt hållbara och effektiva transportsystem genom satsningar på innovativa energieffektiva tekniker. 

Prioritet 3: 750 miljoner Euro ges för genomförande av Sjömotorvägar/Motorways of the Sea (MoS), transportinfrastrukturen på noderna i stomnätet samt trafikledningssystemen SESAR, RIS, ITS. 

Prioritet 4: 4 miljarder Euro öronmärks för sammanhållningsländerna från sammanhållningsfonden. 

Det årliga programmet 

Det årliga arbetsprogrammet ger stöd för bl a: 

Prioritet 1: 765 miljoner Euro för att undanröja flaskhalsar, förbättra järnväginteroperabiliteten, komplettera felande länkar och framför allt för att genomföra förbättringar av infrastrukturen vid gränsövergångar för:

- järnvägar, inre vattenvägar och vägar på stomnätet inklusive anslutningar till hamnar och flygplatser längst med kusten och inlandet samt för att utveckla hamnar

- projekt på det övergripande nätet (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, kust- och inlandshamnar)

- projekt för att ansluta det transeuropeiska transportnätet med infrastrukturnäten i angränsande tredje land, särskilt längst med gränsövergångar (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och inlandshamnar).

Prioritet 2: 65 miljoner Euro för att säkerställa hållbara och effektiva transportersystem på lång sikt ex genom införande av innovativa energieffektiva tekniker, logistiktjänster samt åtgärder för att minska buller från järnvägstransporter. 

Europeiska kommissionens pressmeddelande 

/Mona Mansour

04 Apr 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information