EU-kommissionen i Luleå

På inbjudan av landshövding Sven-Erik Österberg och landstingsråd Kent Ögren besökte Stephane Ouaki, enhetschef för CEF (Connecting Europe Facility) vid Europeiska kommissionens DG Move, Luleå den 24-25 juni. 

Stephane Ouaki inbjöds till Norrbotten för att informeras om näringslivets behov av bland annat Norrbotniabanan, Luleå hamn och malmbanan, som är föremål för betydande medfinansiering från EU. 

Besöket inleddes på Luleå Airport där Ann-Christin Wiklund, vd, redogjorde för planerade investeringar för att bemöta behoven i dag och i framtiden. Programmet fortsatte på Luleå hamn där vd Roger Danell redogjorde för det pågående TEN-T projektet som omfattar utredningar, planering och projektering för att förbereda för  muddringsarbetena till vilka en ny TEN-T ansökan kommer att inlämnas.

Ouaki mfl

Arbetsmöte på Luleå airport. På bild: Sven-Erik Österberg (Landshövding), Niklas Nordström (Kommunalråd), Kent Ögren (Landstingsråd), Stephane Ouaki (Chef för EU:s infrastrukturbudget)

Deltagare för gruv- och mineralindustrin LKAB, SSAB, Boliden och Outokumpu lyfte fram pågående aktiviteter och planerade investeringar samt behoven av tillförlitlig och robust transportinfrastruktur i Norrbotten där det idag råder stora kapacitetsbrister och andra flaskhalsar på stambanan och malmbanan, och även på vägnätet. Dagen avrundades med en tur på bogserbåten och tillika isbrytaren Viscaria innan avfärd till Hindersön i Luleå skärgård där den officiella middagen hölls.

Samling Hindersön

Samling på Hindersön. På bild: Sven-Erik Österberg (Länsstyrelsen), Per Bondemark (SSAB), Jens Sundström (Landstinget), Bo-Erik Ekblom (Länsstyrelsen), Anita Lindfors (Kommunförbundet), Kent Ögren (Landstinget), Karl-Owe Svensson (Boliden), Mona Mansour (North Sweden), Stephane Ouaki (EU-kommissionen), Anki Fredriksson (Swedish Lapland), Yvonne Ståhlnacke (Luleå kommun)

Under dag 2 medverkade företrädare för skogsindustrin - Morgen Yngvesson (SCA) och Sture Öberg (SmurfitKappa), och bl a poängterade vikten av grundliga analyser av konsekvenser som nya förslag till lagstiftning -  på EU och även internationell nivå - kan medföra på olika samhällsområden och näringar. Detta med anledning av svaveldirektivet och dess negativa effekt på bl a skogsnäringens möjligheter för transporter sjöväg, där det talas om allt mellan 10-30% påslag. Swedish Laplands vd Annika Fredriksson underströk vikten av att öka tillgängligheten och påtalade de stora behoven av satsningar på alla transportslag.

Peter Roslund, kommunalråd (s) Piteå kommun, informerade DG Move om Norrbotniabanan, en viktig länk i den Botniska korridoren som kopplar samman den transnationella transportkorridoren Northern Axis med den Nordiska triangeln och stomnätskorridor Scandinviven-Medelhavet. Nuläge för NBB är en fas 1 (studier) - ansökan för delsträckan Umeå-Skellefteå och en investeringskostnad på EUR 25 miljoner där upp till 50% i medfinansiering kan erhållas från EU:s budget för transportinfrastrukturen, CEF. Jens Sundström (fp) oppositionsråd Norrbottens läns landsting, berättade om politikens internationella arbete inom CPMR:s Östersjökommissionen. CPMR är en tung lobbyorganisation med över 250 medlemsregioner. 

Yvonne Ståhlnacke, kommunalråd (s) i Luleå samt Niklas Nordström, kommunalråd (s) i Luleå representerade politikens deltagande.  Programansvariga har varit Länsstyrelsen, North Sweden, Landstinget och Kommunförbundet

Kontakt

För mer information kontakta:
Mona Mansour
Senior Advicer European Affairs,
(Transport, Raw Materials, Internal Market)

Phone: +32 (0)2 282 18 28
Mobile: +32 (0)475 773 963
E-mail: mona.mansour@northsweden.eu

/Mona Mansour

 

 

 

 

 

 

11 Jul 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information