Europeiska struktur- och investeringsfonderna stödjer forsknings- och innovationsreformer

I ett meddelande från EU-kommissionen den 10 juni, understryker kommissionen vikten av forskning och innovation som bidragande faktor till den ekonomiska återhämtningen inom EU. Samtidigt som budgeten utökats för EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, förväntas ytterligare 100 miljarder euro att avsättas till forskning och innovation genom europeiska struktur- och investeringsfonderna under programperioden 2014-2020.

Flera medlemsländer inom EU-samarbetet driver fortfarande arbetet att återhämta sina ekonomier till följd av den ekonomiska krisen. Trots ekonomiska begränsningar, menar EU-kommissionen att nationella satsningar på forskning- och innovation bör prioriteras. Den 10 juni lade kommissionen fram ett förslag för hur medlemsländerna på bästa sätt skulle kunna skapa bästa möjliga genomslagskraft i sina forsknings-och innovationsbudgetar. 

EU-kommissionen uppmanar bland annat regioner och medlemsländer att använda sin finansiering inom forskning och innovation till att främja smart specialisering över regions- och nationsgränser för att utveckla gemensamma europeiska värdekedjor. 

Investeringar i forskning och innovation viktigt för global konkurrenskraft
EU-kommisskonen framhåller att ökade investeringar i forskning och innovation är en erkänd drivkraft för tillväxt, men att förbättra kvaliteten och effektiviteten i de nationella offentliga utgifterna för forskning och innovation är avgörande för att Europa ska vara en världsspelare inom många kunskaps- och nyckelteknikområden. I dagsläget ligger EU:s länder långt ifrån länder som USA, Japan och Sydkorea vad gäller offentliga och privata satsningar på forskning och innovation. Ett centralt mål för EU är därför satt till att öka forsknings- och innovationsutgifterna till tre procent av BNP.

EU-kommissionen har åtagit sig att stötta medlemsländerna att fullfölja reformer på forsknings- och innovationsområdet, exempelvis genom att tillhandahålla policystöd utefter nationella behov. Meddelandet från EU-kommissionen framhåller även att EU måste skapa de rätta ramvillkoren för att uppmuntra europeiska företag att satsa ytterligare på innovation. 

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

Läs mer på EU-kommissionens webbplats för regionalpolitik

/Åsa Fors

18 Jun 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information