Första CEF-utlysningarna inom transport

EU-kommissionen utlyste den 11 september 11,9 miljarder euro till projekt med avsikt att främja och utveckla europeiska transportförbindelser genom fonden Connecting Europe Facility, CEF (Fonden för ett sammanlänkat Europa). Detta är det hittills största belopp av EU-medel någonsin som öronmärkts för transportinfrastruktur. Förslag kan lämnas in fram till den 26 februari 2015.

De tilldelade medlen koncentreras främst på de nio transportkorridorerna och prioriterade sträckor i stomnätet, där Botniska korridoren ingår, som tillsammans utgör det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Förhoppningarna inom EU är att till år 2050 skall majoriteten av EU:s befolkning bo inom 30 minuters restidsavstånd från stomnätet. Under perioden 2014-2020 planeras CEF att tilldelas 26 miljarder euro för investeringar samt forskning och innovation inom transportsektorn.

Botniska korridoren en del av TEN-T
Sedan 2013 finns den Botniska korridoren med som prioriterad transportlänk inom TEN-T-nätet. Som del av TEN-T:s stomnät finns EU-medel avsatta för projektet att sammanlänka Sverige och Finland med transportfinansieringar (Norrbotniabanan, Malmbanan och Haparandabanan där inkluderade). Motprestationen för att få exempelvis Norrbotniabanan delfinansierad med hjälp av EU-medel är att den skall ingå i den nationella transportplanen för infrastruktur inom tidsperioden där de allokerade medlen finns tillgängliga.

CEF Transportinformationsdagar i Bryssel
I samband med första ansökningsomgångarna för de avsatta EU-medlen anordnar även INEA (Innovation and Networks Executive Agency) informationsdagar 9-10 oktober i Bryssel för de kandidater som har för avsikt att söka medel till transportinfrastrukturprojekt. Informationsdagarna skall ge kandidater praktisk information om ansökningsprocessen samt information hur urval och antagning går till.

Ansökningshandlingarna finner du här 

Läs mer om nyheten här

Läs mer om Botniska korridoren inom TEN-T-programmet

Läs mer om CEF Transportinformationsdagar

För mer information kontakta:
Mona Mansour
Senior Advicer European Affairs,
(Transport, Raw Materials, Internal Market)
Phone: +32 (0)2 282 18 28
Mobile: +32 (0)475 773 963

/Mona Mansour & Ludvig Cronqvist

16 Sep 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information