INEA

Europeiska kommissionen har inrättat ett nytt genomförandeorgan för innovation och nätverk, Innovation and Networks Executive Agency (INEA) i Bryssel. INEA kommer att vara ansvarigt genomförandeorgan för implementeringen av CEF vilken är EU:s finansieringsmekanism för de transeuroepiska näten (TEN) samt för transportdelarna i forskning- och innovationsprogrammet Horisont 2020. 

INEA har som uppgift att verkställa och implementera program inom sitt verksamhetsområde. INEA kommer att bevaka projekt som EU samfinansierat, bistå med stöd till projektägare inom programmen samt synliggöra mervärdet av EU-finansiering inom aktuella områden.

INEA ansvarar för att implementera Connecting Europe Facility (CEF). CEF är ett finansieringsinstrumentet som genom riktade infrastrukturinvesteringar på europanivå ska skapa tillväxt, arbete och konkurrenskraft. Programmet är uppdelat i kategorierna CEF transporter, CEF energi och CEF telekommunikationer.

INEA kommer också vara ansvarig för två delar av Horisont 2020 vilket är EU:s program inom forskning- och innovationsområdet. INEA:s ansvarsområde omfattar "Säker, ren och effektiv energi" och "Smarta, gröna och integrerade transporter".

Totalt kommer INEA handha en budget på EUR 37 miljarder under 2014-2020 (EUR 30 miljarder inom CEF och EUR 7 miljarder inom Horisont 2020).

Besök INEA:s hemsida för mer information 

För mer information kontakta  Mona Mansour

/Jessica Wikström

11 Feb 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information