Instrument för små och medelstora företag inom Horisont 2020

EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, har en ungefärlig budget på 80 miljarder euro (700 miljarder kronor) under programperioden 2014-2020. Inom programmet finns goda möjligheter för Små och medelstora företag (SMFs) att ansöka om stöd, och för innovativa SMFs med ambitionen att utveckla sin tillväxtpotential finns SMF-instrumentet.

Det så kallade SMF-instrumentet kan erbjuda SMFs olika former av stöd inom ramen för Horisont 2020. Exempelvis erbjuds företag genom instrumentet finansiering för genomförbarhetsstudier och huvudfasen i innovationsprojekt, vilket omfattar bland annat demonstrering, utveckling av prototyper, testning och applikationsutveckling.

SMF-instrumentet har tagits fram för att företag redan i ett tidigt stadium av en forskning- och innovationsprocess ska kunna fylla eventuella finansieringsluckor. Förutom finansiering tillhandahålls även vägledning och information, där bland annat Enterprise Europe Network kommer in. Den typ av vägledning som erbjuds via nätverket handlar främst om hur ett företag med en idé och produkt faktiskt kan hitta olika marknader för att sälja produkten på. Är denna marknad utomlands kan man få hjälp med praktiska saker som vilka regelverk som finns, hur man sköter bokföring och fakturering med mera.

Företag som är intresserade att ansöka om stöd via SMF-instrumentet avlägger en elektronisk ansökan i Participant portal, där det även går att hitta andra finansieringsmöjligheter inom Horisont 2020. Ansökan kan lämnas in året runt.

Läs mer
Vinnova är ansvarig svensk myndighet för Horisont 2020. Mer information om programmet finns på myndighetens hemsida

Mer information om SMF-instrumentet finns på Tillväxtverkets hemsida och hos EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation (Participant portal). 

/Åsa Fors

05 Maj 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information