Järnvägstekniskt centrum i Luleå arbetar med EU projekt

Övre Norrland har behov av tillförlitlig och robust transportinfrastruktur där det idag råder stora kapacitetsbrister och andra flaskhalsar på stambanan och malmbanan, och även på vägnätet. Inom EU:s forskning och innovationsprogram Horisont 2020  finns möjligheter utveckla hållbara transporter inom järnväg. Övre Norrland har varit framgångsrika i flera olika EU-ramprojekt och är ledande inom järnvägsforskning i Europa.  Ett bra exempel på detta är främst det Järnvägstekniska centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet som inom olika forsknings- och innovationsprojekt arbetar med att stärka förutsättningar inom järnvägsinfrastruktur i Övre Norrland och Europa inom olika EU-finansierade projekt.

Järnvägstekniskt centrum
JVTC (Järnvägstekniskt centrum) är en icke-vinstdrivande forskningsenhet vid Luleå tekniska universitet som syftar till utveckling, drift och underhåll inom järnvägsområdena. JVTC utgör också grunden för ett effektivt gränsöverskridande samarbete mellan myndigheter, företag och universitet runt om i världen. Vid JVTC i Luleå drivs idag nästan 25 olika forsknings- och innovationsprojekt, varav 6 projekt är delvis finansierade genom EU:s tidigare ramprogram inom forskning och innovation, FP7. Ett projekt (Bothnian Green Logistic Corridor) finansieras av Interreg-programmet Baltic Sea Region och The Bothnian Corridor.

Hållbara godstransporter
Ett av dessa projekt är SustRail som är ett samarbete mellan EU (inom ramen för FP7), Trafikverket och JVTC som syftar till att skapa förutsättningar för tillväxt inom godstransportsektorn på järnväg. Målet är att fram till 2030 skall 40 % av alla kilometerton (ton gånger transporterad kilometer) transporteras via järnväg och fram till 2050 skall denna andel vara 80 %. För att lyckas arbetar projektet med en helhetssyn på godstransportutveckling och genom bland annat ökade hastigheter och högre axeltryck på järnvägsvagnar hoppas man kunna nå målet. Projektet löper från 2011 till 2014 och är indelat i olika arbetsprogram som skall genom olika områden som exempel teknologi och affärssystem skall främja utvecklingen inom godstransporter på järnväg.

Effektivt utnyttjande av äldre järnvägar
MAINLINE är ett FP7-projekt som drivs på JVTC. Huvudsyftet för projektet är att utveckla ny teknologi som ska effektivisera äldre järnvägsnät genom att förlänga den tekniska livslängden av själva spåren. Ett mål är också att i framtiden förbättra livslängden på järnvägar genom utveckling av ny teknologi och system som förhindrar söndervittring av slitage av spåren. Projektet som löper från 2011-2014 är ett samarbete mellan ledande forsknings- och innovationsorgan runt om i Europa och resultatet kommer förhoppningsvis leda till mer effektivt resursutnyttjande av europeiska järnvägar.

Gröna transporter i Botniska korridoren
Ett projekt som inte direkt är ett forskningsprojekt inom ramen för FP7 är BGLC - Bothnian Green Logistic Corridor. Projektet är istället ett samarbete mellan Interreg-programmet Baltic Sea Region Programme, The Bothnian Corridor (Botniska korridoren) och JVTC. Syftet med BGLC är att utveckla gröna och hållbara och resurseffektiva transporter för de naturtillgångar som finns på Nordkalotten. Inom projektet ingår bland annat effektivisering av transporthubbar som hamnar och järnvägsterminaler samt utredning av de ekonomiska förutsättningarna för utveckling av gröna transporter utmed den Botniska korridoren. Projektet avslutades år 2014.

Järnvägstekniskt centrum vid LTU är en växande forskningsenhet och år 2013 var deras totala omsättning nästan 28 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt. Inför kommande programperiod och forskningsprogrammet Horizon 2020 finns ännu större utrymme för innovativ forskning på hållbara transporter inom järnväg.

Läs mer om Järnvägstekniskt centrum

Ladda hem JVTC:s årsrapport 2013 för information om andra forskningsprojekt

Läs om konferensen Europeiska godstransportdagar 27-28 november i Bryssel

För mer information om hur företag, myndigheter och universitet i norra Sverige arbetar med forskning- och innovationsprojekt, kontakta Lars Wikman, North Sweden European Office.

/Ludvig Cronqvist

11 Nov 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information