kommande arbetsprogram i Horisont2020?

Den nationella EU-samordningsfunktionen vill se ökat svenskt deltagande i Horisont 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Konsortier eftersöks bestående av svenska forsknings- och innovationsaktörer som vill utveckla nationella påverkansplattformar för att påverka inriktningen på kommande arbetsprogram i Horisont 2020.

Syftet med utlysningen är att tydligt positionera svenska styrkeområden på europeisk nivå. Utlysningen ska stimulera till mobilisering och samverkan mellan olika aktörer med gemensamma visioner och behovsformuleringar. Nationella plattformar med bred förankring inom aktuellt forskningsområde uppmanas samverka. Plattformarnas arbete ska ha målsättningen att påverka premisserna för svenska aktörer att delta i Horisont 2020. Detta genom att influera det kommande arbetsprogrammet för Horisont 2020.

Sista ansökningsdag: 27 mars

Utlysningen avser ansökan om strategibidrag och stöd till redan etablerade plattformar.

Mer information

/Jessica Wikström

20 Feb 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information