Kreativa näringar- möjlighet till finansiering

I Norrbotten och Västerbotten finns många SMEs (Små och Medelstora företag) - varav många är mikroföretag - inom Kreativa näringar. Kreativa näringar omfattar flera områden (exempelvis mode, musik, dataspel, design och film) där Sverige redan idag är ett av världens mest framstående länder med internationella framgångsexempel så som North Kingdom i Skellefteå.

 

Ekonomiskt sett växer denna sektor fortare än många andra näringar, och har stor betydelse för regioners utveckling och för svensk så väl som europeisk välfärd. Kreativa näringar är prioriterat i Norrbottens och Västerbottens regionala strategier (som RUS och RIS) och förslaget till Strukturfondsprogram för Övre Norrland och många projekt har även pågått inom Interreg.

 

Kreativa näringar och EU:s sektorsprogram 2014-2020

Kreativa näringar omfattas av flera av EU:s sektorsprogram för programperioden 2014-2020.

 

Horisont 2020 (forskning och innovation). En aktuell utlysning inom ramen för Horisont 2020 finns  här, och handlar om utvecklandet av tekniska verktyg för kreativa och kulturella näringar för att öka företagens internationella konkurrenskraft. Inom ramprogrammet finns även ett   särskilt program för SMEs, där enbart SMEs kan söka men samverka med forskare och andra företag. 

Bra att veta för företag som ansöker om stöd via Horisont 2020, är att dessa företag kan få hjälp och vägledning från   Enterprise Europe Network för att bygga nätverk och lyckas med sitt projekt.

Kreativa Europa (kultur och media). Är det nya programmet för att främja kulturella och kreativa sektorer, som film, television, musik, litteratur etc.

Cosme (ökad konkurrenskraft för företag och SMEs). Den största delen av COSME-programmet (Access to Finance) syftar till att underlätta tillgången till finansiering för små- och medelstora företag, genom ett antal finansiella instrument. Detta innefattar exempelvis lånegarantier och tillgång till riskkapital, med ett särskilt fokus på SMEs i starka expansions-och tillväxtfaser.

 

Mer information
Kontakt:  För mer information kontakt Lars Wikman   på North Sweden, och exempelvis VINNOVAs nationella Horisont 2020 SME kontaktperson   Karin Aase.

 

Rapport:  VINNOVA har nyligen (28/2) publicerat sin slutrapport (ett regeringsuppdrag) kring "Ledarskap-och-arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar". Rapporten är en studie av små och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar på verksamhetsnivå, och analyserar förutsättningarna för dessa företags tillväxtmöjligheter.

 

Även  Tillväxtverket ska bidra till utveckling av kulturbaserade företag och att fler kreatörer ska kunna förverkliga sina idéer via företagande.


Seminarium "Go Creative- Go Baltic": North Sweden arrangerar tillsammans med EU kommissionen, the Informal Baltic Sea Group (iBSG) och Nordiska ministerrådet ett seminarium samt ett projektcafé om kulturdriven tillväxt och kreativa näringar den 3 april i Bryssel; "  Go Creative- Go Baltic". Anmäl dig här!

 

/Lars Wikman och Åsa Fors

19 Mar 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information