Rådet antog direktivet om infrastruktur för alternativa bränslen

Ministerrådet antog den 29 september direktivet om att bygga upp infrastruktur för alternativa lägsta bränslen i EU.

Under det allmänna rådets GAC möte den 29 september antogs direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. "Med det formella antagandet av direktivet i dag tar vi ett avgörande steg för att göra Europas ekonomi mer resurseffektiv och mindre beroende av olja", sade Maurizio Lupi, Italiens minister för infrastruktur och transporter. 

Rådets slutliga antagande av rättsakten följer överenskommelsen som nåddes med Europaparlamentet tidigare i år. Direktivet träder i kraft 20 dagar efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning vilket väntas ske inom de närmaste dagarna.

Samordnad utbyggnad

Enligt direktivet skall varje medlemsstat inom två år upprätta en strategi för driftsättning av alternativa bränslen. Dessa strategier eller nationella politiska ramverk sätter upp nationella mål för att införa nya laddnings- och tankstationer för olika typer av rena bränslen såsom elektricitet, vätgas och naturgas, och även för olika former av stödåtgärder. EU-kommissionens roll blir att bistå medlemsstaterna med att samordna genomförande av åtgärderna. 

Tanken är att medlemsländernas strategier sammantaget och på lång sikt ger säkerhet för privata och offentliga investeringar i fordons- och bränsleteknik samt för infrastrukturuppbyggnad.

Deadline för att ha infrastrutkuren på plats varierar mellan år 2020 och 2030 beroende på vilken typ av bränsle och fordon det rör sig om och även utbyggnadsområde. Direktivet föreskriver t ex att senast år 2020, bör medlemsländerna installera laddnings- och tankställen för elbilar och bussar som använder komprimerad naturgas (CNG) i städerna och förorter.

Direktivet föreskriver att gemensamma tekniska standarder skall tillämpas för att säkerställa driftkompatibilitet. För finansieringen väntas privat investering spela nyckelroll. Även offentliga stödåtgärder är möjliga under förutsättning att dessa är förenliga med EU:s statsstödsregler. Relevanta åtgärder är stödberättigade till unionsfinansiering från CEF och Horisont2020.

Bakgrund

Att skapa ett nätverk för laddnings- och tankstationer anses avgörande för att driva konsumenternas efterfrågan på fordon som drivs med rent bränsle, och för att uppmuntra tillverkare att utveckla sådana fordon och att sälja dem till konkurrenskraftiga priser. Enligt EU-kommissionen, hålls användningen av rent bränsle tillbaka idag av de höga kostnaderna för fordon, den låga efterfrågan samt avsaknad av bränsleinfrastruktur.

Tanken med det nya direktivet är att bryta denna onda cirkel, och på så sätt minska transportsektorns oljeberoende samt skära ned på sektorns utsläpp av växthusgaser, vilket är förenligt med uppsatta mål i vitboken. Direktivet syftar också till att främja ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i EU och då främst hos små och medelstora företag. Enligt beräkningar från EU-kommissionen, väntas alternativa bränslets successiva inträde på marknaden att medföra besparingar i EU:s oljeutgifter motsvarande ca EUR 2.3 miljarder per år 2030, och ytterligare EUR 1 miljard per år genom att dämpa prisfluktuationer tack vare förbättrad säkerhet och energiförsörjning.

Läs våra tidigare nyheter om förslaget:

EU-kommissionens strategi för rena drivmedel

Transportutskottet diskuterar betänkande om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Anbudsinfodran om studier för LNG-bränslen och infrastruktur

Rådet har antagit allmänna riktlinjer för infrastruktur för alternativa bränslen

TRAN-utskottet har antagit förslag till betänkande om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Överenskommelse om direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Europaparlamentet godkände flera viktiga förslag på transportområdet

TEN-T miljoner till Norra Sverige

/Mona Mansour

30 Sep 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information