Samråd: Hållbara och effektiva godstransporter

Europeiska kommissionen har utlyst ett öppet samråd i syfte att få in information om hur ett nytt finansieringsprogram inom godstrafiksektorn kan utformas för att uppnå mål för innovativa och hållbara godstransporter inom TEN-T och CEF. Erfarenheter från Marco Polo-programmet eftersöks, samt även vilka behov som finns för ett nytt finansieringsprogram.

EU-kommissionen har tidigare använt programmet Marco Polo som ett instrument för att förbättra godstrafikens miljöpåverkan, trafikstockningar och förbättra förutsättningar för intermodala transporter. Ett nytt finansieringsprogram planeras för den nya programperioden 2014-2020. Till detta behöver EU-kommissionen underlag och har därför öppnat till samråd för hållbara och effektiva godstransporter. EU-kommissionen eftersöker information om hur utvecklingen är på transportmarknaden, vilka resultat som Marco Polo-programmet haft samt den nya transportpolitiska ram som fastställs bland annat genom de reviderade Trans-European Transport Network, TEN-T och  Connecting Europe Facility, CEF.

Samrådet riktar sig framförallt till företag, myndigheter, universitet, organisationer och övriga aktörer som har ett intresse av att förbättra godstransportsektorns effektivitet och hållbarhet.

Här deltar du

För mer information kontakta  Mona Mansour.

/Jessica Wikström

14 Feb 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information