Samråd om molntjänster och mjukvara

Den digitala agendan för Europa, EU:s strategi för att utveckla digitala teknologier, lanserar ett webbaserat samråd om molntjänster och mjukvara till Horisont 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram. När samrådet är avslutat kommer svaren att tas hänsyn till när EU-kommissionen sammanställer Horisont 2020s arbetsprogram för IKT 2016-17.

Samrådet är uppdelat i två delar: en konsultation om molntjänster och en om mjukvara. Alla som är intresserade, offentlig sektor såväl som privat är välkomna att delta i båda delarna av samrådet.

Samrådet pågår fram till 10 oktober 2014.

Senare kommer en Workshop att hållas i Bryssel den 4 november 2014 där inkomna svaren från aktörerna i samrådet skall diskuteras. Målet med Workshopen är att samla nuvarande och nya aktörer i den offentliga och privata sektorn för att skapa ett bättre fokus på arbetsprogrammet IKT och maximera dess påverkan på konkurrenskraft och tillväxt. Det planerars även att bjuda in talare som har bidragit med råd till det webbaserade samrådet.  

Läs mer om samrådet och hur du deltar på EU-kommissionens hemsida

/Erica Rönnqvist

12 Sep 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information