Shift2Rail förberedelse

Shift2Rail är en del av Horizon2020-programmet, och ses som ett viktigt instrument för att utveckla en samordnad EU-strategi för forskning och innovation inom järnvägssektorn

 

Förordningsförslaget har varit föremål för förhandling mellan Europeiska kommissionen, Rådet och Europaparlamentet. Rådet antog sin ståndpunkt den 14 mars 2014. I sitt yttrande den 15 april 2014 delade Europaparlamentet helt den bedömning som gjordes av Rådet om att den föreslagna förordningen om Shift2Rail är ett viktigt redskap för att förbättra konkurrenskraften inom järnvägssektorn. Under TTE-mötet den 5-6 juni informerade det grekiska ordförandeskapet medlemsländernas transportministrar om att förordningen om inrättande av det gemensamma företaget Shift2Rail kommer att antas av Rådet den 16 juni 2014. 

Shift2Rail kommer att utveckla en strategisk övergripande plan över de viktigaste prioriteringarna och de operationella och tekniska innovationer som krävs från alla berörda parter för att uppnå målen för det gemensamma företaget, vilka avser att förverkliga det gemensamma europeiska järnvägsområdet, att förbättra konkurrenskraften för det europeiska järnvägssystemet och att befästa den europeiska järnvägsindustrins position som en spelare på den globala marknaden.

Europeiska kommissionen, DG MOVE, anordnar ett möte för intressenter den 20 juni 2014 i Bryssel i syfte att lägga fram sin preliminära vision för den strategiska övergripande planen och för att samla in synpunkter från berörda parter.

 

Anmälan sker via e-post till Laurence Goemare på laurence.goemaere@ec.europa.eu senast måndag den 16 juni. Ange ditt namn och organisation. 

Inbjudan 

Läs vår tidigare nyhet om Shift2Rail

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, +32 475773963,mona.mansour@northsweden.eu.

/Mona Mansour

14 Jun 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information