SoP NOx

Under IMOs 66e session för MEPC (IMO:s miljöskyddskommitté) den 31 mars-4 april 2014 i London, föreslås ändringar av MARPOL bilaga VI, regel 13, punkt 5.1. som innebär en 5-årssenareläggning av införandet av TIER III-normer för utsläpp av NOx (kväveoxider), i NOx-utsläppskontrollområden (NECA). I Bryssel har Rådet beslutat att inte ge kommissionen befogenhet att föra EU:s talan vid IMO MEPC 66. 

Europeiska kommissionen lämnade in sitt förslag till Rådet den 18 februari i år. Det gäller IMOs 66e session för  MEPC (IMO:s miljöskyddskommitté) där det föreslås ändringar av MARPOL bilaga VI, regel 13, punkt 5.1. Genom ändringarna införs en fördröjning med 5 år av införandet av TIER III-normer för NOx-utsläpp i NECA-områden. Europeiska kommissionen föreslår i utkastet till ett Rådsbeslut att unionen motsätter sig antagandet av ändringarna. Under TTE (transport) rådsmötet den 14 mars 2014 beslutade Rådet att inte arbeta vidare med Europeiska kommissionens förslag av ett Rådsbeslut om ståndpunkt som ska antas på uppdrag av Europeiska unionen vid IMOs 66 MEPC. Rådets beslut fattades på grundval av att en stor majoritet av medlemsstaterna inte önskar utöva denna behörighet för första gången. Kommissionen å sin sida beklagade Rådets beslut.

De strängare reglerna om TIER III för nybyggda fartyg som kommer att gälla i NOx-utsläppskontrollområden, NECA, träder i kraft 2016. Det handlar om hur mycket NOx fartyg får släppa ut. 

I Östersjölegionen samarbetar länderna via HELCOM om att värna miljön i Östersjön och här avhandlas frågan om NECA. Respektive medlemsstat skall omsätta konventionens intentioner i nationell lagstiftning. HELCOM har inte antagit någon gemensam ståndpunkt i denna fråga då länderna i Östersjöregionen har olika positioner. Ryssland föreslår en fördröjning av de krav som skall gälla i NECA-områden och Sverige är emot Rysslands förslag om en fördröjning. Ytterligare diskussioner väntas inom HELCOM i avvaktan på IMO:s beslut.

Enligt initierade källor i Bryssel blir det svårt att hinna med ett godkännande i IMO innan 2016 även om HELCOM skulle bestämma sig för att skicka in en inlaga. Den grupp inom HELCOM som arbetar med de här frågorna (HELCOM MARITIME) möts bara en gång per år (nästa möte äger rum i höst). Besluten i IMO fattas i två steg, antagande och därefter godkännande. MEPC möts vartannat år, en gång per år och vartannat år, två gånger så beroende på var i cykeln man befinner sig kan det ta olika lång tid.

Östersjöländerna förbereder sig för införande av NECA

Vid HELCOMs ministermöte 2010 i Moskva enades medlemsländerna om att arbeta för att lämna in en gemensam ansökan till IMO om en NOx-utsläppskontrollområde (NECA) status för Östersjön, helst senast 2011. HELCOM har dock ännu inte lämnat in någon NECA-ansökan till IMO; Ryssland motsätter sig än så länge en ansökan och HELCOM som fattar enhälliga beslut kan inte kan skicka in någon ansökan så länge Ryssland inte vill det. 

Flera av HELCOMs medlemsländer har på senare år uppmärksammat behovet av ytterligare tekniska samråd om tillgänglighet av lämpliga tekniker för att genomföra TIER III-normerna, utöver den översyn av teknikutveckling som redan genomförts av HELCOM. HELCOM arrangerade därför en konferens i mars 2013 där intressenter bjöds in för att diskutera state of the art tekniska lösningar samt behovet av innovationer och utveckling av nya teknologier. 

Under HELCOMs ministermöte den 3 oktober 2013 i Köpenhamn lanserades en ny plattform för "grön teknik och alternativa bränslen för sjöfarten i Östersjön". Plattformen etableras i samarbete med CBSS (Council of the Baltic Sea States) och NDPTL (Northern Dimension Partnership for Transport and Logistics) för att främja utveckling och ökad användning av grön teknik och alternativa bränslen inbegripet LNG, metanol och andra drivmedel. Syftet är att åstadkomma en hållbar sjöfart och minska utsläppen av SOx (svavel), NOx (kväveoxider) och växthusgaser i Östersjön. Plattformen för samman offentlig förvaltning från regional och nationell nivå, industri, finansiella experter och akademi i arbetet med att ta fram en färdplan för vägen framåt. Färdplanen skall omfatta prioriterade gemensamma åtgärder och tidplaner för genomförande.  Arbetet skall vara slutfört under våren 2014. Plattformen ses som ett komplement till den pågående processen att utse Östersjön till ett NOx-utsläppskontrollområde.

NDPTL

HELCOM

CBSS

 

/Mona Mansour

07 Apr 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information