Utkast till rådets slutsatser om traninfra

På TTE-rådet (Transport, telekommunikation och energi) den 3 december antog transportministrarna en rad slutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet.

Under sitt möte den 3 december 2014 i Bryssel antog TTE-rådet en rad slutsatser om transportinfrastruktur och transeuropeiska transportnätet. Rådsslutsatserna kommer att bidra till halvtidsöversynen av Europa 2020 tillväxtstrategin, planerad till 2015. Syftet med Europa 2020-halvtidsöversyn är att dra lärdom av de första fyra åren av strategin och att sätta inriktningen för de kommande åren. Flera rådskonstellationer kommer att bidra till förberedelserna av översynen. EU-kommissionen kommer att lägga fram konkreta förslag för strategin tidigt 2015 och dessa ska följas av en diskussion vid Europeiska rådets vårmöte. 

Under TTE-rådet välkomnade flera ministrar den investeringsplan som presenterades av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker den 26 november. Ordförandeskapet och EU-kommissionen och liksom flera ministrar vill öppna upp för användningen av innovativa finansiella instrument med anledning av Junckers utspel om att utöka medlen inom EU, då investeringar i transportinfrastruktur anses generera fördelar både på kort och lång sikt och bidrar till ordförande Junckers agenda. Under det informella transportministermötet som ägde rum i Milano i september iår uppdrog det italienska ordförandeskapet åt förra vice ordförande för EU-kommissionen Henning Christophersen samt Korridorsamordnare Kurt Bodewig och Carlo Secchi att i samråd med Europeiska investeringsbanken (EIB), utarbeta en rapport för att identifiera TEN-T projekt som kan vara särskilt lämpade för finansiella instrument inom CEF och nya sådana som kan komma att utvecklas av EU-kommissionen inom ramen för Junckerpaketet. Trion lade fram sin interrimrapport "Nya finansiella instrument för europeiska transportinfrastrukturprojekt" för granskning av ministrarna på TTE-rådet den 3 december. En slutlig rapport presenteras under våren 2015. 

Från Sverige medverkade infrastrukturminister Anna Johansson som presenterade regeringens synpunkter. Sverige accepterar slutsatserna men avser att inte acceptera att ytterligare skrivningar förs in som föreslår en utökning av användningen av innovativa finansiella instrument eller flexibilitet vad gäller budgetreglerna. Vid behov stödjer Sverige likasinnade som ytterligare vill skärpa texterna om finansiell stabilitet eller har en mer restriktiv syn på finansiella instrument.

Junckerpaketet

Den 26 november presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ett nytt investeringspaket som ska bidra till totalt 315 miljarder euro i en ny europeisk strategisk investeringsfond (EFSI). EU-kommissionen kommer att investera 21 miljarder euro i investeringspaketet och de avsatta medlen ska användas de kommande tre åren 2015-2017. 

Läs vår nyhet om EU-kommissionens nya investeringsplan 

/Mona Mansour

10 Dec 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information