EFNS synpunkter vitboken transporter

Europaforum Norra Sveriges har antagit synpunkter avseende genomförandet hittills av delar av vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde– ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”.

Bakgrund

2011 antog EU-kommissionen vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”. Färdplanen definierade en långsiktig strategi som skulle hjälpa EU:s transportsystem uppnå det övergripande målet för den gemensamma transportpolitiken. Färdplanen – som bygger på tidigare erfarenheter - ger en övergripande bild av utvecklingstendenserna inom transportsektorn, och de nya problem man kommer att ställas inför och de policyinitiativ som behöver övervägas.

Den 10 mars 2015 inledde EU-kommissionen ett samråd i syfte att samla in synpunkter. Berörda parter uppmanas att bedöma framstegen i genomförandet av vitboken och att identifiera centrala utmaningar för transportpolitiken.

Europaforum Norra Sverige synpunkter

Europaforum Norra Sverige antog den 28 april 2015 synpunkter på genomförandet  av vitboken för EU:s transportpolitik "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde– ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”. Europaforum Norra Sverige berör i sina synpunkter främst 2 frågor; dels genomförandet av TEN-T hittills dels finansieringen av Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI. 

1)      Genomförandet av TEN-T

Europaforum Norra Sverige konstaterar att regioner som har stomnätsstatus inte inbjuds till korridorforumskonstellationer avsedda för stomnätskorridorerna vilket på sikt kan äventyra EU:s ambitioner om att fullborda genomförande av TEN-T:s stomnät senast 2030. Europaforum föreslår att EU-kommissionen ser över skrivningarna om systemplaneringsansatsen i TEN-T. För Europaforum Norra Sveriges upptagningsområde är det av särskild vikt, betonar rapportörerna, att intressenterna kring den Botniska korridoren bjuds in till korridorforum samt att en korridorsamordnare utses. Detta som ett led för att den Botniska korridoren så småningom integreras i stomnätskorridoren.

2)      Finansieringen av Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar, EFSI

EU-kommissionens föreslår i förordningsförslaget om EFSI  att medel motsvarande ca 2,5 miljarder EUR flyttas från CEF-Transport till den nya fonden för strategiska investeringar, EFSI. Europaforum Norra Sverige delar den ståndpunkt som antagits av Europaparlamentets transportutskott i förslag till yttrande i vilket transportutskottet motsätter sig nedskärningar i CEF-Transport och föreslår istället att EU-kommissionen bör hitta andra finansieringskällor och att CEF-Transport bör ses som en sista utväg för att flytta över medel till EFSI.

Europaforum Norra Sverige - De fyra nordligaste länens samarbete för dialog med EU

Europaforum Norra Sverige samordnar norra Sverige dialog gentemot EU och sprider kunskap om samt förankrar EU-politiken på lokal och regional nivå. Samarbetet styrs av ledande politiker i de fyra nordligaste länen i Sverige. Nuvarande ordförande för Europaforum är Erik Bergkvist som också är styrelseordförande i Region Västerbotten. Läs mer om Europaforum Norra Sverige http://www.europaforum.nu/

Dokument och mer information:

Europaforum Norra Sveriges - synpunkter

Vitbok - Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde– ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem

Europeiska fonden för strategiska investeringar 

Rådsslutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet

/Mona Mansour

29 Apr 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information