HORIZON 2020-projekt i vår region

Den 24 mars hölls konferensen "Horizon 2020 - New Commission, new Agenda" i Bryssel. Under konferensen redovisades bland annat utfallet av första året med H2020 (fram till 15 februari i år).  Det har varit 79 utlysningar, kommit in 26.321 ansökningar och 16 miljarder euro (av totalt 80 för H2020) har fördelats. Ett flertal projekt inom programmet koordineras av aktörer i vår region - se exempel nedan.

Den totala ”successraten” har varit lägre (15 %) än i förra ramprogrammet (FP7). Några orsaker kan vara att konkurrensen är hårdare eftersom många länder dragit ner sina nationella och regionala satsningar på forskning och innovation, utifrån sina egna ekonomiska problem. Därmed har även många ansökningar lämnats in som inte klarat kvalitetskriterierna (”threshold”) i H2020. Men bland ansökningar som klarat ”threshold” har ändå bara en tredjedel kunnat finansieras inom dom ekonomiska ramarna i H2020 under första året.

Väl mottagande för de förenklingar som genomförts

Ett förslag som nu diskuteras är att ansökningar som klarat ”threshold” då ”automatiskt” skulle kunna godkännas för finansiering inom Strukturfonderna utan ny utvärdering. Med det är då en fråga som måste hanteras nationellt och regionalt. I Sverige har t.ex. Vetenskapsrådet tillämpat denna princip för ansökningar inom ERC och VINNOVA diskuterar nu om det är möjligt att göra på samma sätt inom H2020-programmet för Små och Medelstora företag.

De (ytterligare) förenklingar som etablerats i H2020 har fått ett positivt mottagande och inte enbart information och ansökningar (som sen länge) kan nu hanteras helt elektroniskt utan även hela genomförandet och redovisningen av projekten.  Detta görs via den gemensamma plattformen Participant Portal för ansökningar och projekt inom alla områden inom H2020.

Projektfinansiering från EU är generellt 100 % (+ 25 % OH) för alla parter i alla projekt, med undantag för marknadsnära (i första hand SME) projekt samt långsiktiga (10-15 år) och affärsdrivna mångmiljardprojekt - så kallade ”kickar” (där Luleå tekniska universitet är med i en inom gruvor och mineral).

Utmaningar inför de kommande två åren med Horizon 2020

Några utmaningar inför Horizon 2020:s arbetsprogram för 2016-2017 (som ska publiceras i september efter/om kommissionen godkänner det) är ökat fokus på Samhällsvetenskap som integrerad del i ”alla” projekt samt på internationell samverkan. Vidare att H2020 tydligare ska stödja EU:s prioriteringar som:

  • Energy union
  • Digital single market
  • Strengthening the industrial base (KET/Key Enabling Technologies)

För vår region är utmaningen att fortsätta med att påverka H2020 utifrån våra prioriterade områden. T.ex. utifrån de H2020 och andra positioner (t.ex. kring Energiunionen) som antagits av Europaforum Norra Sverige.  

Men också att få ett ökat deltagande även från offentlig sektor samt Små och Medelstora företag.

 

EXEMPEL PÅ GODKÄNDA OCH/ELLER PÅGÅENDE H2020-PROJEKT I VÅR REGION:

Luleå tekniska universitet

AEOLUS4FUTURE: Wind energy is considered as one of the most promising renewable energy resources.

Aeroworks: focusing in the area of Information and Communication Technologies (ICT) and more specifically in Robotics.

DISIRE: Inspired by the real existing needs of  multiple industrial sectors.

HERMES: Europe's next generation of bulk trailers to be developed.

(Läs även vår tidigare nyhet om projektet HERMES)

OrganiCity: teknologier och tjänster för städer som är mer inkluderande för både enskilda och grupper av medborgare. 

Umeå universitet

Liveable Disabilities: studerar vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället. 

SWEEPER: som syftar till att framställa robotar som kan skörda paprikor.

Revisioning the ”Fiscal EU”: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies. 

 

/Lars Wikman

27 Mar 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information