NDPTL till Luleå hamn

Luleå Hamn och Sjöfartsverket har fått ett glädjande besked. EU medfinansierar projekteringen av Malmporten med EUR 777.000. Malmporten är Luleå hamns viktigaste framtidsfråga. 

Under sitt möte i Helsingfors den 5 november 2015 godkände Donor Assembly för Northern Dimension Partnership for Transport and Logistics (NDPTL) Luleå hamns ansökan för projektet Malmporten. Totalt beviljas projektet EUR 777.000 för projektet Malmporten, ett viktigt led i utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige och transportpolitiken i den nordliga dimensionen.

NDPTL-finansieringen avser åtgärder för projektering av Malmporten vilket gör det möjligt att fortsätta arbetet med en breddning och fördjupning av farleden till Luleå. En ny djupkaj och muddring av farleden är nödvändigt för att större fartyg ska kunna anlöpa hamnen. Det ger förutsättningar för hela regionen, inte minst gruv- och stålindustrin, att ha konkurrenskraftiga och miljövänliga transporter till sina kunder i Europa.

Malmporten         
Insegling Luleå (Sjöfartsverket)

I maj godkände kommunfullmäktige att Luleå kommun medfinansierar projektet med SEK 7.5 miljoner, under förutsättning att man även får finansering av EU. Nu är det klart att NDPTL bidrar med motsvarande 50% av totala projektkostnader för att göra projekteringen av kaj och farled.

– Ett mycket glädjande besked. Detta visar att vårt goda samarbete med North Sweden kontoret och våra relationer till Bryssel ger resultat, säger Niklas Nordström, kommunalråd (s) Luleå kommun.

– Det var ett besked vi hoppats och väntat på. Vi kan fortsätta arbetet med att bli Europas modernaste hamn och kunna erbjuda våra kunder de bästa och effektivaste logistiklösningarna. Malmporten kommer att få stor betydelse för hela regionen, säger en glad Henrik Vuorinen, vd Luleå Hamn.

Det globala projektet som omfattar fysiska interventioner och muddringsarbeten beräknas uppgå till SEK 3 miljarder, varav muddringen står för närmare SEK 2 miljarder.

- Sjöfartverket är självfallet mycket glada till att vi får förutsättningar att göra dessa kompletterande undersökningar. Vi kommer att uppnå ett ännu bättre resultat av det totala projektet då vi erhåller ökad kunskap om den isproblematik som faktiskt kan begränsa möjligheten att effektivt skeppa stora volymer via Luleå vintertid, säger Marielle Svan, enhetschef på Infrastrukturenheten på Sjöfartsverket.

Sjövägarna till Luleå ska rustas för framtidens transportbehov. För att tillmötesgå kraven på en miljöanpassad och effektiv sjöfart krävs större fartyg som i sin tur kräver bättre sjövägar med ökad kapacitet och säkerhet samt utökad lasthanteringskapacitet i Luleå hamn.

- För att få ett bättre kunskapsunderlag för kommande genomförande krävs kompletterande utredningar. Det har vi möjlighet att göra nu. Vi kommer att samarbete med akademin och därigenom skaffa oss mera kunskap om isproblematiken vid hamnanlöp, som idag inte är särskilt kartlagd. Vi kommer att göra kompletterande sjömätningar som kommer underlätta angöringen till Luleå vintertid beroende på issituationen. Vi kommer kunna utveckla och optimera farledsutmärkning i arktisk miljö för att skapa en farled som klarar tuffa isförhållanden. Projektet innebär också att hamnens projektering kan tidigareläggas för att kunna hantera de ökade volymerna från industrin i Norrland. Det innebär en fantastisk möjlighet att tidigt kunna utveckla och optimera hamnlogistiken, avslutar Marielle. 

Bakgrund till projektet Malmporten
Projektet Malmportens primära mål är att förbättra möjligheterna för att på ett säkert och miljömässigt bra sätt öka utskeppning från Luleå Hamn. Kostnaderna för transporterna minskar radikalt om man sommartid kan ta emot fartyg upp till 160 000 ton i stället för dagens 55 000 ton. Under vinter­tid kan kapaciteten ökas till 75 000 ton från dagens 20 000 ton. Det är viktigt för näringslivet att effektiva transporter kan säkerställas året runt. Projektet innebär att hamnen under isfri tid kan trafikeras med fartyg av klassen Östersjömax med ett djupgående på 15,0 meter.

Malmporten karta
Projektet Malmporten (Luleå hamn)

Projektet innebär en stor miljövinst för Bottenviken och Östersjön sam­tidigt som konkurrenskraften kan stärkas. Detta är mycket viktigt för gruvnäringen som är bety­delsefull för samhällsutvecklingen i hela regionen och hela Sverige. Luleå är en av fem hamnar i Sverige som har valts ut som strategiskt prio­riterad hamn av EU och ingår i TEN T-nätverket som Core hamn. Projektet Malmporten har under sin utredningsfas beviljats ekonomiskt stöd av EU med 50 %.

Om NDPTL
NDPTL (Northern Dimension Partnership for Transport and Logistics) är ett samarbete mellan EU-kommissionen samt EU:s medlemsländer kring Östersjön och angränsande associerade länder samt tredje land. NDPTL syftar till för att stärka transportförbindelserna i den Nordliga Dimensionen, förbättra viktiga anslutningar och att påskynda genomförande av projekt som tillför ett högt interregionalt mervärde. NDPTL-fonden går in med finansiering i form av bidrag och då främst för mjuka åtgärder. NDPTL har sedan lanseringen 2013 beviljat EUR 3 miljoner till 10 projekt:

Utlysning 1Fyra projekt delade på EUR 1 miljon från utlysningen 2013. Samtliga projekt finns på det övergripandet nätet för TEN-T:

·         Dry Port i Gdansk/Gdynya. Avser: studier. Sökande: PCC Intermodal Spolka Akcyjna.

·         Gränsövergången "Brusnichnoye" - Viborg bypass road. Avser: studier. Sökande: Finska Trafikverket samt Russian Road Agency (Fas 1).

·         Förbättring av Saima kanal infrastruktur. Avser: studier. Sökande: Finska Trafikverket.

·         Kajana - Varkaus road. Avser: studier. Sökande: Finska Trafikverket.

 

Utlysning 2 - Tre projekt tilldelades totalt EUR 610.000:

·         Studier "Eliminering av hinder för intermodala transporter i transit genom Polen, Litauen och Vitryssland"; NDPTL-finansiering: EUR 150.000.

·         Preliminär förstudie "Förlängning av djuphavscontainerterminal i Gdansk"; NDPTL-finansiering: EUR 150.000.

·         Studie "Nya terminaler i Umeå och Vaasa hamnar". NDPTL-finansiering: EUR 320.000.

 

Utlysning 3 - Tre projekt delar på EUR 1,4 miljoner:

·         Malmporten: Tilldelas EUR 777.000 för projekteringar.

·         Narviks hamn: Studier beviljas EUR 423.000.

·         Gränsöverskridande projekt

 

Utlysning 1 - Fyra projekt delade på EUR 1 miljon från utlysningen 2013. Samtliga projekt finns på det övergripandet nätet för TEN-T:
Dry Port i Gdansk/Gdynya. Avser: studier. Sökande: PCC Intermodal Spolka Akcyjna.Gränsövergången "Brusnichnoye" - Viborg bypass road. Avser: studier. Sökande: Finska Trafikverket samt Russian Road Agency (Fas 1).
Förbättring av Saima kanal infrastruktur. Avser: studier. Sökande: Finska Trafikverket.
Kajana - Varkaus road. Avser: studier. Sökande: Finska Trafikverket.
Utlysning 2 - Tre projekt tilldelades totalt EUR 610.000:
Studier "Eliminering av hinder för intermodala transporter i transit genom Polen, Litauen och Vitryssland"; NDPTL-finansiering: EUR 150.000.
Preliminär förstudie "Förlängning av djuphavscontainerterminal i Gdansk"; NDPTL-finansiering: EUR 150.000.
Studie "Nya terminaler i Umeå och Vaasa hamnar". NDPTL-finansiering: EUR 320.000.
Utlysning 3 - Tre projekt delar på EUR 1,4 miljoner:
Malmporten: Tilldelas EUR 777.000 för projekteringar.
Narviks hamn: Studier beviljas EUR 423.000.
Projekt i Vitryssland: beviljas EUR 200.000 för studier.

North Sweden European Office - rådgivning
North Sweden har sedan NDPTL-fonden lanserats följt dess genomförande å sina huvudmannaorganisationers räkning och bistått med rådgivning till regionen samt fört löpande kontakter, grundliga diskussioner och djupt gående analyser med EU-kommissionens DG Move för att säkerställa deltagande i NDPTL-fonden från projekt i Norrbotten och Västerbotten. Sverige har erhållit totalt EUR 1,077 miljoner från fonden till 2 projekt, båda i North Swedens område. Förutom Malmporten vid Luleå hamn, har Umeå och Vasa tidigare beviljats 300.000 EUR i finansiering från NDPTL för projektet "Nya terminaler i Umeå och Vaasa hamnar".

Läs mer:

Finansiering klar för nästa steg i projekt Malmporten

Luleå hamn - Malmporten

EUR 320.000 från NDPTL till hamnprojektet mellan Umeå och Vaasa

Seminarium om implementering av EU:s nya infrastrukturnätverk

De första NDPTL-projekt godkänns

TEN-T dagarna 2013 i Tallinn och Q&A med Alain Baron, Sektorsansvarig för NDPTL på DG Move

Om NDPTL

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs med ansvar för North Swedens arbete inom området transportpolitik, North Sweden Europena Office.

/Mona Mansour

18 Nov 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information