North Sweden anordnar informationsmöte om norra Sveriges roll inom EIP

Uppdatering 2015-03-16:

Agenda för dagen finns nu tillgänglig här.

Mötet kommer att äga rum på Hotell Aurum, Gymnasievägen 12 Skellefteå. Se karta.

Ursprungligen publicerat 2015-02-18:

År 2010 lanserade EU konceptet Europeiska innovationspartnerskap (EIP). Idén med dessa är att de genom forskning och innovation ska föra oss närmre lösningar på de stora samhälleliga utmaningar vi står inför: klimatförändringar samt energi- och livsmedelsförsörjning för att nämna ett par.

En av de grundläggande principerna med dessa partnerskap är att föra utbud och efterfrågan närmare varandra, att samordna investeringar och att snabba på processer med att föra ut forskningsresultat på marknaden. För att uppnå detta har EU-kommissionen bjudit in aktörer att delta i s.k. ”Committments” – åtaganden. Detta är grupper av europeiska aktörer som åtar sig att stödja målen för ett givet EIP genom att utbyta erfarenheter, idéer och framtidsplaner, samt att starta faktiska projekt för implementering.

Inom partnerskapet Smart Cities and Communities har North Sweden valt att engagera sig i ett åtagande rörande ”Sustainable Districts and Built Enivornment” - och vidare att verka för skapandet av nätverk av aktörer intresserade av att arbeta för glesbefolkade regioners utveckling inom energi, transport och mobilitet, ICT, resurseffektivitet samt cirkulär ekonomi.

Den 19 mars 2015 kommer North Sweden med anledning av detta att hålla i ett seminarium och uppstartsmöte i Skellefteå. Syftet med dagen är att diskutera hur vi i Norrbotten och Västerbotten bäst kan dra nytta av åtagandet, samt vilka möjligheter det erbjuder för de regionala aktörerna i länen.

Det finns gott om orsaker att på regional nivå engagera sig inom ett EIP, bland annat för att:

-          Skapa plattform för kritisk massa/nya partners genom samverkan om gemensamma utmaningar inom NSPA och hela Europa/globalt.

-          Bidra till ökade möjligheter för medverkan i Horizon 2020 (och sektorsprogram).

-          Öka användningen av forskningsresultat för smartare livsbetingelser i lokalsamhälle, regioner och städer med lämpliga testmiljöer.

-          Bidra till ökad förståelse inom EU för regional utveckling som ett ekosystem i den regionala kontexten snarare än inom storstäderna ensamma, för att utveckla EU:s smart cities till smart regions.

-          Bidra till utveckling i landsbygdsregioner och glesbefolkade regioner, som också bra testbäddar för urban uppskalning.

-          Visa att vi är relevanta och kan ge unika mervärden till Europa och kunna få utvecklingsstöd från EU för det.

 

När frågan lyftes om att delta i detta specifika partnerskap var intresset stort bland regionala aktörer i länen, och alla som tidigare har anmält sitt intresse kommer få en specifik inbjudan då det är viktigt att ni deltar på denna informations- och uppstartsträff.

Anmälan till träffen den 19 mars:

 Görs via mail till Kalle Eriksson senast torsdagen den 12 mars 2015.

För mer information:

Charlotte Andersdotter

charlotte@andersdotter.eu

Lars Wikman

Lars.wikman@northsweden.eu

070- 555 51 17

 

/Kalle Eriksson

16 Mar 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information