Ny utlysning för framtidens smarta städer

Joint Programme Initiative (JPI) Urban Europe öppnar den 15 december sin fjärde gemensamma utlysning, Smart Urban Futures.

JPI Urban Europe är ett initiativ för samverkan mellan forsknings- och innovationsfinansiärer i Europa för att skapa lösningar för hållbar stadsutveckling med hjälp av samordnad forskning och implementering. Man har som mål att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt starka stadsområden där EUs medborgare, samhällen och deras omgivningar kan utvecklas. JPI Urban Europe avser att samordna forskning och nyttiggörande för att bättre ta tillvara EUs offentliga medel.

ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF) stöds av EU-kommissionen inom ramen för programmet Horisont 2020, och är JPI Urban Europes fjärde utlysning. Den nya utlysningen vänder sig både till forskningsinstitut, universitet och högskolor, kommuner, företag, ideella organisationer, innovatörer och samhällsentreprenörer. Vi ser gärna att slutanvändarna är involverade i sammanslutningen och att projekten fokuserar både på forskning och implementering.  Utlysningen fokuserar på följande områden:

  • Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage
    Urbanisering och avfolkning utgör både utmaningar och möjligheter för städer i Europa. Projekt inom detta område ska syfta till att skapa en bättre förståelse för samspelet mellan städer och dess omgivningar när det gäller markanvändning, transport, miljö och energi samt identifiera hur dynamiken i storleksförändringar kan möjliggöra omprövning av samhällsstrukturer, beslutsprocesser och samverkan för att förbättra medborgarnas försörjningsmöjligheter och livskvalitet. 
  • New dynamics of public services
    Under de senaste decennierna har ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar förändrats på sätt som gör det nödvändigt att ompröva traditionella metoder för offentliga tjänster. Projekt inom detta område ska syfta till att utveckla nya och innovativa sätt för offentliga tjänster att på effektivare sätt svara mot lokala problem och utmaningar.
  • Inclusive, vibrant and accessible urban communities
    Projekt inom detta område ska syfta till att, utifrån de vardagliga behov och utmaningar som olika sociala och kulturella grupper står inför, identifiera och undersöka hur olika lösningar kan bidra till ett inkluderande och välmående samhälle.

Budgeten för utlysningen ligger på 24,5 miljoner euro från nationella och regionala forskningsfinansiärer och Horisont 2020. 

Läs mer här. 

Mer information om JPI Urban Europe och den nya utlysningen.

/ Alexandra Strömbäck 

02 Dec 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information