Nya riktlinjer om det fjärde järnvägspaketet

Den 8 oktober enades ministerrådet om en ny allmän riktlinje för två förslag angående det fjärde järnvägspaketet: avregleringen av inrikes persontrafik på järnväg samt stärka styrningen av infrastruktur för järnväg.

Målet med de nya reglerna är att förbättra kvaliteten på järnvägstjänster genom att göra dessa mer dynamiska och kundorienterade. Meningen är dessutom att uppmuntra investeringar och innovation samt säkerställa en rättvis konkurrens på järnvägsmarknaden.

Genom förslagen ska tågföretag i hela EU ha samma tillgång till järnvägsnätet i alla EU-länder för att kunna bedriva passagerarverksamhet genom att antingen starta egna kommersiella tjänster för att konkurrera med andra aktörer, eller buda på offentlig upphandling av tjänster. Bland förslagen finns även skyddsåtgärder för att förhindra intressekonflikter samt öka transparensen i finansiella flöden mellan förvaltare av infrastruktur och tågoperatörer.

Ministerrådet enades om att konkurrensutsättning bör vara huvudregeln för offentlig upphandling av tjänster. Dock menar de att ett antal undantag från denna regel bör tillåta att avtal om allmän trafik kan tilldelas direkt. Dessa undantag behandlar problem, såsom lämpligheten i konkurrensutsättning för små marknader och behovet av att säkerställa långsiktig kontinuitet av tjänster inom offentlig järnvägstransport. Främst rör sig detta om att medlemsstaters myndigheter bör kunna välja att direkt tilldela avtal till en part om det är motiverat av både marknaden och nätverkens struktur och geografiska egenskaper.

Vidare anser ministerrådet att medlemsstaters organisatoriska strukturer redan till stor del stämmer överens med det presenterade förslagets målsättningar. Det finns däremot områden där viss problematik blivit uppmärksammat och där det anses att åtgärder bör riktas. Ett sådant potentiellt problem är risk för intressekonflikter eller överföringar av medel mellan förvaltare av infrastruktur och järnvägsföretag. 

Läs mer om det fjärde järnvägspaketet här

Läs mer om Ministerrådets riktlinje här

/Oskar Ivarsson

16 Okt 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information