Omfördelning av forskningsanslag skapar splittringar inom EU

EU-kommissionen och Europaparlamentet är i nuläget oense om hur EU:s bidrag till den 315 miljarder euro stora Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI – även kallad Junckerplanen) ska finansieras. Omfördelningen av pengar från Horizon 2020, EU:s sektorsprogram för forskning och innovation, till kommande EFSI är en av de stora vattendelarna.

Trots protester från Europaparlamentariker står EU-kommissionen fast vid meningen att en tredjedel av EFSI måste finansieras genom att omfördela pengar från Horizon 2020. Sammanlagt har uppskattningsvis 1 400 ändringsförslag på EU-kommissionens förslag om EFSI lämnats in av Europaparlamentariker. Många av dessa ändringsförslag går ut på att förhindra omfördelningen av pengar som tidigare varit öronmärkta för Horizon 2020 och Europeiska forskningsrådet.

EU-kommissionens förhoppning är att förslaget om EFSI ska godkännas under sommaren, så att projektmedel kan börja delas ut från och med hösten 2015. Den stora mängden ändringsförslag hotar dock att fördröja ett sådant godkännande.

EFSI har kallats för den nuvarande EU-kommissionens flaggskeppsprojekt, och syftet är – som North Sweden tidigare rapporterat – att återuppbygga den europeiska ekonomin genom att främja investeringar i projekt som ”ligger i Europas intresse” men som annars hade haft svårt att attrahera investerare från den privata sektorn. Medel kommer särskilt att riktas mot energisektorn och digital infrastruktur, små och medelstora företag samt utbildningsinsatser.

Katainen försvarar EU-kommissionens planer
Vid en utfrågning i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet var Jyri Katainen (EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft) noga med att försvara användandet av medel från Horizon 2020 för att finansiera EFSI. Han poängterade bland annat att endast en liten del av programmets budget kommer att omfördelas, och att dess bidrag till EFSI fortfarande är i linje med Horizon 2020:s mål om att främja europeisk tillväxt och innovation. 

Sammanlagt ämnar EU-kommissionen omfördela 2,7 miljarder euro från Horizon 2020 (vars totala budget för programperioden 2014-2020 uppgår till 80 miljarder euro), 3,3 miljarder euro från Fonden för ett sammanlänkat Europa och 2 miljarder euro från den så kallade ”icke-fördelade marginalen” i unionens budget. Europeiska Investeringsbanken (EIB) bidrar med 5 miljarder euro och dessutom utlovas medfinansiering från EU:s medlemsstater. Fyra länder har hittills tillkännagett att de kommer att bidra: Tyskland, Frankrike och Italien med 8 miljarder euro var, och Spanien 1,5 miljarder euro.

Meningsskiljaktigheterna kan försvåra budgetförhandlingarna
Europaparlamentet är i det stora hela positivt inställda till EFSI och det finns inte någon vilja att fördröja dess implementering, men Europaparlamentariker har lagt fram förslag på alternativ till att använda pengar avsedda för Horizon 2020. Ett av dessa förslag går ut på att EU-kommissionen istället ska använda pengar från böter som betalats av företag som dömts för kartellverksamhet (som år 2014 utgjorde 1,6 miljarder euro av EU:s budget). Det finns också förslag på att inkorporera betalningar till EFSI i EU:s årliga budgetposter. 

Under ett möte mellan representanter för EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet med syfte att förbereda förhandlingarna om unionens budget för 2016 vädrades meningsskiljaktigheterna om hur EFSI ska finansieras. I maj ska EU-kommissionen tillhandahålla sitt budgetförslag, och nu tros de efterföljande förhandlingarna om förslaget kunna försvåras till följd av de delade meningarna kring omfördelningen av Horizon 2020-medel.

När medlemsstaternas finansministrar sammanträdde i ministerrådet den 10 mars godkändes EU-kommissionens mandat att förhandla om EFSI med Europaparlamentet. Medlemsstaterna gick med på att inte lägga sig i förhandlingarna, trots att vissa länder tidigare uttryckt tvivel kring beslutet om att använda pengar från Horizon 2020 för att finansiera EFSI. Till följd av detta är det nu många länder som noga följer utvecklingen av frågan, exempelvis vilka ändringsförslag som godkänds i Europaparlamentet. Det samordnande arbetet med ändringsförslagen sköts av parlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor samt budgetutskottet.

 

/Kalle Eriksson

14 Apr 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information