TEN-T dagar 2015

Den 22-23 juni, samlades Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transport, ministrar från EU-länderna, Europaparlamentariker och andra intressenter till en högnivåkonferens i Riga för att diskutera det transeuropeiska transportnätverkets (TEN-T) framtida utveckling. Bland talarna var Erik Bergkvist, Region Västerbotten inbjuden för att framföra Övre Norrlands synpunkter på utveckling av framtidens transportinfrastruktur i Norra Sverige kopplat till EU:s transportpolitik för TEN-T. TEN-T dagarna i Riga organiserades av EU-kommissionen tillsammans med det lettiska EU-ordförandeskapet.

 150701 Erik-Bergkvist-1

TEN-T är EU-kommissionens initiativ för satsningar på infrastruktur som binder samman Europas länder och gynnar europeisk integration och utveckling. Årets upplaga av TEN-T dagarna fokuserade framför allt på utmaningarna som de nya transeuropeiska nätverken står inför när det kommer till implementering och finansiering av stomnätskorridorerna.

På plats för att lyfta Övre Norrland utmaningar och möjligheter var Region Västerbottens ordförande Erik Bergkvist, som medverkade i en paneldebatt med rubriken ’TEN-T Corridors: Forerunners of a sustainable mobility system’ om föregångare i hållbara transporter. I sitt anförande framförde Erik Bergkvist synpunkterna i den av Europaforum Norra Sverige antagna position om vitboken för transportområdet. Däribland tog han upp vikten av ett välfungerande transportsystem för norra Sverige och hur de påverkar vår framtida utveckling med ett transportintensivt näringsliv och en geografisk stor men glest befolkad region. Erik lyfte vikten av ett fungerande genomförande av TEN-T och uppmanade EU-kommissionen att se över skrivningarna om systemplaneringsansatsen och att en korridorsamordnare utses för regioner (däribland Norrbotten och Västerbotten) som angränsar till stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet(SkandMed). Detta i syfte att optimera systemplaneringen samt påskynda genomförande av transportinfrastrukturobjekt i Norra Sverige och i ett led för den Botniska korridoren att så småningom integreras i stomnätskorridoren. Avslutningsvis för att visa på konkreta projekt som bidrar till att möta upp behovet av gods- och passagerartransporter i öst-västlig och nord-sydlig riktning lyftes aktuella projektet ’Midway Alignment of the Bothnian Corridor’, som är ett viktigt transportkoncept mellan Sverige och Finland.

Under TEN-T dagarna diskuterades även hur EU ska finansiera TEN-T med en bakgrund i den ny investeringsplan – EFSI (Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar) som EU-kommissionen har initierat. EU-kommissionens har föreslåt att ca 2,5 miljarder EUR flyttas från CEF-Transport till den nya fonden för strategiska investeringar, EFSI. Europaforum Norra Sverige delar den ståndpunkt som antagits av Europaparlamentets transportutskott i förslag till yttrande i vilket transportutskottet motsätter sig nedskärningar i CEF-Transport och föreslår istället att EU-kommissionen bör hitta andra finansieringskällor och att CEF-Transport bör ses som en sista utväg för att flytta över medel till EFSI.

Läs mer om TEN-T dagarna på EU-kommissionens hemsida

Läs Europaforum Norra Sveriges position om vitboken för transport 

01 Jul 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information