20160427 Digitalisering

Den 19 april presenterade EU-kommissionen sin plan för att hjälpa industrin, små och medelstora företag, forskare och myndigheter i EU att till fullo dra nytta av ny digital teknik. Planen är en del av strategin att skapa en digital inre marknad inom EU som på lång sikt kommer att vara avgörande för den ekonomiska utvecklingen i Europa.

Åtgärderna som EU-kommissionen har lagt fram syftar till att stödja nationella initiativ för digitalisering av industrin och relaterade tjänster och främja investeringar genom strategiska partnerskap och nätverk. EU-kommissionen föreslår också konkreta åtgärder för att modernisera offentliga tjänster och för att påskynda utvecklingen av gemensamma standarder inom prioriterade områden, t.ex. 5G-kommunikationsnät eller IT-säkerhet. Som en del av detta kommer EU-kommissionen att skapa ett europeiskt moln vars första mål är att ge EU:s 1,7 miljoner forskare och 70 miljoner vetenskaps- och teknikverksamma en virtuell miljö för att lagra, hantera, analysera och återanvända en stor mängd forskningsdata.

–     ”Vår tids industrirevolution är digital. Vi behöver rätt storskalighet för tekniken, exempelvis datormoln, datadriven forskning och sakernas internet, för att den ska kunna nå sin fulla potential. Eftersom företag strävar efter att utöka sin verksamhet på hela den inre marknaden bör de offentliga e-tjänsterna också tillgodose de behov som finns idag av att vara digital, öppen och gränsöverskridande. EU kan erbjuda den storskalighet som digitalåldern kräver”, sa Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden.

Enligt Günther H. Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, kommer EU att kunna behålla sin konkurrenskraftiga industriell bas och sin ledande roll inom viktiga sektorer endast om den snabbt lyckas digitalisera industrin. Och för att detta ska kunna ske krävs det en gemensam EU-omfattande insats som lockar de nödvändiga investeringarna. Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, understryker även att den digitala ekonomin smälter samman med den reala ekonomin. Områden som borde prioriteras är exempelvis avancerad tillverkning, smart energi, automatiserad körning och e-hälsa.  

Digitalisering av industrin

Även om många delar av ekonomin snabbt har börjat utnyttja digital teknik och digitala processer anser EU-kommissionen att EU:s industrier, både små och stora, inom alla sektorer måste till fullo använda de digitala möjligheterna om de ska klara konkurrensen på global nivå. Traditionella sektorer och särskilt små och medelstora företag har hamnat på efterkälken i den digitala omvandlingen. Färska studier tyder på att digitaliseringen av produkter och tjänster kommer att öka den europeiska industrins intäkter med mer än 110 miljarder euro per år under de närmaste fem åren.

Flera av EU:s medlemsstater har redan strategier för att stödja digitaliseringen av industrin, men enligt EU-kommissionen behövs en övergripande strategi på EU-nivå för att undvika fragmentiserade marknader och för att dra nytta av den digitala utvecklingen. Som ett led i detta arbete kommer EU-kommissionen att bl.a. samordna digitaliseringen av industrin genom en fortgående dialog med alla berörda aktörer, investera 500 miljoner euro i ett EU-omfattande nätverk av digitala innovationsknutpunkter och anta framtidssäkrad lagstiftning som underlättar det fria flödet av data.

EU:s molntjänstinitiativ ingår också i detta paket och kommer att bistå Europa att gå i bräschen för den datadrivna ekonomin.

Totalt sett bör dagens planer mobilisera över 50 miljarder euro i offentliga och privata investeringar till stöd för digitaliseringen av industrin.

Prioriterade standarder för att främja digital innovation

EU-kommissionen föreslår konkreta åtgärder för att påskynda standardiseringen av den digitala kommunikationstekniken och vill särskilt fokusera på 5G, molntjänster, sakernas internet, datateknik och IT-säkerhet. EU-kommissionen vill även verka för att påskynda fastställandet av standarder för att främja innovation och ekonomisk tillväxt samt främja utvecklingen och spridningen av teknik, som smarta nät, mobila hälsovårdstjänster, uppkopplade fordon och andra sektorer.

Digitala offentliga tjänster

EU-kommissionen uttrycker bekymmer över att människor och företag i EU utnyttjar fortfarande inte till fullo digitala offentliga tjänster som sömlöst borde finns tillgängliga överallt. Denna handlingsplan för e-förvaltning som nu presenterats avser att modernisera de digitala offentliga tjänsterna och göra EU till en bättre plats att leva, arbeta och investera i.

EU-kommissionen lägger nu fram 20 åtgärder som ska vidtas före utgången av 2017. Inrättandet av gränsöverskridande e-hälsovårdstjänster och av ett system som innebär att företagen bara kommer att behöva lämna handlingar till myndigheterna i en EU-medlemsstat, även om de är verksamma i andra medlemsstater, är två av de prioriterade åtgärderna.

Bakgrund

Detta initiativ är det första industrirelaterade paketet inom ramen för strategin för en digital inre marknad, som totalt inrymmer 16 initiativ som ska läggas fram i slutet av året.

EU-kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete på området med att stödja industrin med projekt som exempelvis strategin för den inre marknaden, investeringsplanen, energiunionen, kapitalmarknadsunionen och cirkulär ekonomi.

/ Michele Cicchetti

Läs mer om den digitala inre marknaden i Östersjöregionen

Läs mer om strategin för en digital inre marknad

Läs mer om EU-kommissionens initiativ om att skapa ett europeiskt moln

 

27 Apr 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information