20160608 EIP Eindhoven

Den 24 maj deltog North Sweden och Skellefteå kommun vid generalförsamlingen för European Innovation Partnerships (EIP) inom smarta städer och samhällen i Eindhoven, Nederländerna. Konferensen var ett samarrangemang mellan EU-kommissionen och det nederländska ordförandeskapet som stod som officiellt värd.

Generalförsamlingen för EIP inom smarta städer fokuserade på centrala politikområden och marknadstendenser av intresse för smarta städer och samhällen samt på att etablera framtida kontakter och nätverk bland de drygt 400 europeiska deltagare. Bland talarna fanns Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande, och Violeta Bulc, EU-kommissionär för transportfrågor. 

Plenarmötet

Under plenarmötet diskuterade deltagarna hur man kan främja smarta städer och samhällen samt smarta innovationer i hela EU. Följande ämnen togs upp:

-      Hållbara distrikt: medborgarcentrerade strategier för behandling av och tillgång till lagrade uppgifter
-      ”Citizen City”: verktyg för att engagera medborgarna i planeringen och upprätthållandet av hållbara urbana lösningar
-      Integrerade infrastrukturer: mekanismer för öppet informationsutbyte när det gäller energi, IKT och transporter (som till exempel plattformen ”Urban Platforms”)
-      Hållbar rörlighet i städer: program för eldrivna fordon och integrerade lösningar för nya resurseffektiva transporttjänster
-      Planering, policy och bestämmelser: benchmarking och verktyg till stöd för beslutsfattandet, utveckling av integrerade planer för övergången från planering till genomförande samt gränsöverskridande utbyten av strategier  

20160608EIP1

Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande, presenterade under plenarmötet EU-kommissionens satsningar på EU:s smarta städer och samhällen.

Övre Norrland på plats     

North Sweden och Skellefteå kommun fanns med på plats och deltog aktivt i de interaktiva seminarierna som följde plenarmötet. Anthony Scully, Senior Adviser in European Affairs, North Sweden European Office, och David Lidström, Skellefteå kommun, diskuterade tillsammans med företrädare för Oulu, Finland, och NG4, ett nätverk mellan fyra städer i norra Holland, om samverkansmöjligheter kring ett gemensamt ”Smart Cities Lighthouse” projekt för 2017.

-      Det var väldigt viktigt för oss på North Sweden att delta i diskussionerna om smarta städer och samhällen. Våra städer i de nordliga glest befolkade områden, som Luleå, Umeå och Skellefteå, ligger lång från de urbana centra som vanligtvis betraktas som städer, så om vi vill delta i program som till exempel ”Smart Cities Lighthouse” måste vi vara aktiva och göra vår röst hörd. Det är också därför vi arbetar för att utöka vårt samarbete med andra städer i glest befolkade områden i EU, som norra Finland och norra Spanien, och att träffa dem under konferensen i Eindhoven var av stor hjälp för att komma en bit längre på vägen, sa Anthony Scully.   

Gustaf Ulander, Skellefteå kommun, deltog också i en workshop med fokus på utmaningar och möjligheter med övergången till elbussar i de nordiska städerna. Deltagarna diskuterade bland annat behovet av standardisering av ladd-interface, viktigt för att kunna göra långsiktigt hållbara investeringar och upphandlingar.

-      Vi har varit engagerade i olika initiativ kopplade till Smart Cities och EIP så vi tyckte att denna General Assembly skulle vara ett bra tillfälle att lära oss mer, och även träffa potentiella partners för framtida projekt. Tack vare samarbetet med Tony Scully hos North Sweden så visste vi att vi skulle kunna knyta bra kontakter på plats. Vi kom bland annat fram till att vi i Skellefteå delar en hel del utmaningar och möjligheter med Stavanger i Norge, sa Gustaf Ulander.

Skellefteå kommun har börjat titta på möjligheten att komplettera busstrafiken (som idag till stor del består av biogasbussar) med elbussar, främst för trafik i och nära stadskärnan, något som skulle ge en stor miljövinst.

-      Vi tror att det skulle vara ett bra komplement för att ytterligare minska miljöpåverkan av kollektivtrafiken. Biogasen produceras ju lokalt av komposterbart avfall, vilket gör att det är ett väldigt ”rent” bränsle. Men idag använder vi all biogas vi producerar. Kompletterar man med elbussar, så skulle det kunna vara möjligt att köra fler biogasfordon i Skellefteå, fortsatte Gustaf Ulander

20160608EIP2

Prototyp till bränslecellsbil, som använder myrsyra istället för vätgas för att framställa el genom bränslecellen. Flytande myrsyra är enklare att hantera än vätgas.

Europeiska innovationspartnerskapet

North Sweden tillsammans med Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), bestående av norra Sverige, norra Norge och norra Finland, är medlemmar i European Innovation Partnerships (EIP) inom Smart Cities and Communities, det europeiska innovationsparterskapet för smarta städer och samhällen.  Syftet med partnerskapet är att finna innovativa lösningar på olika samhällsproblem kopplat till smarta städer och samhällen genom samarbete mellan olika aktörer samt mellan olika geografiska områden. NSPA:s åtagande i EIP stöds av över 40 aktörer i NSPA-området, Spanien och Polen.

/Michele Cicchetti

För mer information om EIP-samarbetet kontakta Anthony Scully, Senior Adviser in European Affairs, North Sweden European Office.

Läs mer om EIP Smart Cities i norra Sverige

Läs mer om NSPA:s åtagande inom EIP

08 Jun 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information