CEF Transport i ny utlysning för årliga och fleråriga programmet

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är EU:s finansieringsprogram för genomförande av det transeuropeiska transportnätverket TEN-T för att sammankoppla EU:s länder. EU-kommissionen har nu öppnat 2016 års CEF-transportutlysning för så väl det årliga programmet som det mångåriga programmet (CEF2016). Totala budgeten för denna CEF Transportutlysning är 840 miljoner euro.

Syftet med utlysningarna är att eliminera flaskhalsar och andra felande länkar, förbättra driftskompatibilitet för järnvägar, samt förbättra infrastrukturen längst med gränsövergångar. För att förbereda framtida transportflöden behöver vi säkerställa hållbara och effektiva transportsystem med en övergång till innovativ koldioxidsnåla och energieffektiv teknik menar EU-kommissionen. Det mångåriga programmet syftar till att stödja projekt för att optimera och sammankoppla transportsätt, samt förbättra tillgängligheten av transportinfrastruktur.

Ansökningsomgång 2016 är indelad i två delar; årliga programmet (AWP) och mångåriga programmet (MAP).

 

Årliga programmet (AWP)

CEF Transports prioriteringar inom denna utlysning är:

-       Att skapa gränsöverskridande avsnitt om järnvägar, vägar och inre vattenvägar (110 miljoner euro)

-       Investera i projekt som ansluter det transeuropeiska transportnätet (40 miljoner euro)

-       Minska godsbuller (20 miljoner euro)

-       Godstransporter (20 miljoner euro)

Dessa prioriteringar har varierande procentuell delfinansiering och involverar olika summor av den totala budgeten på 190 miljoner euro.

 

Mångåriga programmet (MAP)

I huvudsak är prioriteringarna öppna för deltagande för sammanhållningsländerna med undantag av; ERTMS, SESAR, samt åtgärder för bred spridning av innovationer och ny teknik inom alla transportslag.

Här listas samtliga sex prioriteringar för utlysningen:

-       Europeiska järnvägsnätet (ERTMS)

-       Ny teknik och innovation inom all transport med fokus på bland annat minskade koldioxidutsläpp och säkerhet (delvis öppen för alla EU28).

-       Europeiskt luftrummet (SESAR)

-       Sjömotorvägar (MoS)

-       Intelligenta transporttjänster för vägar (ITS)

-       Åtgärder som implementerar transportinfrastruktur hos kärnnätet, inklusive urbana knutpunkter

Dessa prioriteringar involverar olika summor av den totala budgeten på 650 miljoner euro.

 

Ansökningar kan skickas av juridiska personer eller under förutsättning att företrädare med rättsliga förpliktelser finns.

Ansökningsprocessen inleds med att kontakta Näringsdepartementet eftersom ett krav är att alla ansökningar måste godkännas av sitt medlemsland. Mer information om hur detta går till hittar du här.

Sista ansökningsdag är 7 februari


En del av utlysningen är en specifik utlysning för sammanhållning, detta gäller endast ansökningar i medlemsländer som är berättigad stöd från Sammanhållningsfonden. Denna utlysning finns både inom den årliga- och flerårliga programmet med en total budget på 1,1 miljarder euro.


För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

Utlysningarna hittar du här

19 Okt 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information