EU:s hälsoprogram för 2014-2020

Den 1 mars antog EU-kommissionen 2016 års arbetsprogram avseende EU:s hälsoprogram för perioden 2014-2020. Totalt avsätts innevarande år 58 miljoner euro till insatser inom en lång rad olika områden, bl.a. migranters hälsa, antibiotikaresistens, tobakskontroll och europeiska referensnätverk (ERN).

EU:s tredje hälsoprogram sträcker sig över perioden 2014-2020 och är uppdelat på årsvisa arbetsprogram. Finansieringsmöjligheterna inkluderar projekt och tjänstekontrakt samt gemensamma åtgärder som planeras med nationella myndigheter. Budgeten för 2016 arbetsprogram är 58 miljoner euro, där denna ansökningsomgång har en budget på 9,35 miljoner euro. Sista ansökningsdag är den 2 juni 2016. 

Finansieringsmöjligheterna inkluderar projekt och tjänstekontrakt, samt Joint Actions som involverar nationella myndigheter, inom ett av följande prioriterade områden:

- Flyktingarnas hälsa

- Insatser mot antibiotikaresistens (AMR) och vårdrelaterade infektioner

- Stöd till EU-länder att reagera snabbt och effektivt till hälsokriser (t.ex. Zikavirus och pandemier)

- Genomförandet av europeiska referensnätverk (ERN) och nätverk för medicinsk utvärdering (HTA)

- Insatser mot kroniska sjukdomar och riskfaktorer som alkohol och tobak

- Förebyggande av smittsamma sjukdomar som hiv-aids, viral hepatit och tuberkulos

Dessutom kommer bland annat OECD och Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård att stödjas för att främja ett internationellt samarbete baserat på landsspecifik information om folkhälsan och sjukvårdssystemen i de 28 medlemsländerna. De partnerskapsramavtal som ingicks 2014 med 14 icke-statliga organisationer kommer att fortsätta, och organisationerna kommer att bjudas in för att presentera sina arbetsprogram för 2017.

Totalt 58 miljoner euro avsätts under 2016. Utlysningen för projekt öppnar i mars. 

Om EU:s hälsoprogram

EU:s tredje program för unionens åtgärder på hälsoområdet 2014-2020, som också går under namnet "EU:s hälsoprogram" eller "Hälsa för tillväxt", antogs av Europaparlamentet och EU-rådet den 11 mars 2014. Hälsoprogrammet omfattar 449,4 miljoner euro under den nuvarande programperioden 2014-2020.

Fyra områden utgör hörnpelarna för resursfördelning inom programmet:

- Hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar

- Skydd mot gränsöverskridande hälsohot

- Innovativa och hållbara hälsosystem

- Ökad tillgång till bättre och säkrare sjukvård.

Ansvaret för genomförandet av insatser har CHAFEA (Consumers, Health and Food Executive Agency). Svensk kontaktmyndighet är Folkhälsomyndigheten.

 

Läs mer om 2016 års arbetsprogram

Läs mer om EU:s hälsoprogram på vår hemsida

/ Michele Cicchetti

10 Mar 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information