Flygplatser i norr får fortsatt statsstöd

EU-kommissionen har beslutat att flygplatserna i Skellefteå och Sundsvall/Timrå antas som undantag från EU:s statsstödsregler och kan även i fortsättningen få statsstöd utan att bryta mot EU:s bestämmelser. Beslutet gäller fram till 2023. Det berättade Piotr Papieski, Case handler på EU-kommissionens DG Konkurrens, under sitt tal på seminariet ”Luftfartssektorn - infrastruktur och finansiering”, som anordnades av Västerbottens handelskammare den 21 februari 2016. 

Piotr Papieski, case handler på EU-kommissionens DG Konkurrens, medverkade på inbjudan av North Sweden på Västerbottens Handelskammarens seminarium "Luftfartssektorn - infrastruktur och finansiering" med en intervention om EU:s riktlinjer om statsstöd till regionala flygplatser, översynen av statsstödspaketet och riktlinjerna samt genomförande hittills av de nya riktlinjerna. Papieski redogjorde för den långa notifieringsprocessen avseende flygplatserna Skellefteå och Sundsvall/Timrå samt utfallet i beslutet som offentliggjordes den 19 januari 2016. I sitt beslut, konstaterar Europeiska kommissionen att Sveriges planer på att bevilja ersättning för allmän trafikplikt i samband med förvaltningen av två regionala flygplatser är förenliga med EU:s regler för statligt stöd. Den offentliga finansieringen anför EU-kommissionen kommer att bidra till regional sammanlänkning och utveckling utan att otillbörligen snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Det är inom ramen för nuvarande regler för statsstödsreglerna för flygplatser som beslutades om 2014 och där norra Sverige genom aktivt arbete gentemot EU fick särskilda undantag för möjligheter till fortsatt stöd.

20160202 Piotr

Piotr Papieski, case handler på EU-kommissionens DG Konkurrens

Under flygseminariet belystes vikten av luftfartssektorn för glest befolkade områden i EU och av pålitliga flygtransporter till och från norra Sverige med övriga Sverige och Europa och även i världen. 

Åke Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Vilhelmina kommun, presenterade satsningar som sker inom Destination South Lapland. Satsningarna avser att öka besöksnäringen avsevärt i södra Lappland och investeringar i exploateringsområden i orörd vildmark och kopplat till investeringar i en ny landningsbana för att uppnå uppsatta mål att öka besöksnäringen. 

20160202 Åke Nilsson

Åke Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Vilhelmina kommun

Övriga huvudtalare på seminariet var representanter för Trafikverket, Swedavia, politiken på lokal och regional nivå i norra Sverige samt för turistnäringen. Seminariet anordnades av Västerbottens Handelskammare i samarbete Norrbottens Handelskammare samt Handelskammaren Mitt och i samverkan med North Sweden European Office inom, ramen för Västerbotten på Grand. 

Bakgrund – statsstöd till regionala flygplatser

EU-kommissionen konstaterar i sitt beslut att den offentliga finansieringen till flygplatserna Skellefteå och Sundsvall/Timrå är nödvändig för att binda samman medborgarna och företagen i Norra Sverige med resten av landet och EU. På grund av det geografiska läget och den måttliga passagerartrafiken räcker intäkterna inte till för att täcka driftkostnaderna. Offentlig finansiering är därmed en nödvändig förutsättning för flygplatsverksamheten i regionen och spelar en avgörande roll för Norra Sveriges regionala utveckling.

EU-kommissionen påpekar även att avsaknaden av flygförbindelser skulle försämra invånarnas levnadsstandard, minska affärsmöjligheterna och därmed allvarligt hämma den sociala och ekonomiska utvecklingen i regionen. Följaktligen är beslutet av stor betydelse för Norra Sverige. Detta beslut visar på att ett undantag är möjligt för offentlig finansiering av våra regionala flygplatser som är avgörande för regionens utveckling och framtid.

Flygplatserna i Skellefteå och Sundsvall/Timrå ligger i glesbefolkade områden med 4,8 invånare per km² respektive 11,2 invånare per km², vilket är långt under EU:s snitt på 116 invånare per km², och har passagerarantal kring 300 000 per år. 

EU:s statsstödsregler förbjuder offentligt stöd men det finns utrymme för undantag för flygplatser i periferiska områden som spelar en avgörande roll för regional sammanlänkning. Dessa flygplatser kan betraktas som ”Services of General Economic Interest” (SGEI). I de fall där flygplatsens frånvaro skulle leda till en isolering av regionen samt hämma dess sociala och ekonomiska utveckling kan offentligt stöd beviljas. Flygplatser som åberopar offentligt stöd och har passagerarantal över 200 000 per år måste meddela detta till EU-kommissionen, som därefter beslutar om stödet kan godkännas enligt EU:s statsstödsregler.

Läs hela pressmeddelandet från EU-kommissionen

Läs mer om EU-kommissionens riktlinjer för statsstödet 

Läs mer om EFNS:s synpunkter på EU-riktlinjerna

Läs mer om NSPA:s utlåtande om statsstödet

 

För mer information kontakta:

Mona MansourSenior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, ansvarig för området inre marknad och statsstöd samt transportpolitik. 

/ Michele Cicchetti

02 Feb 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information