Konferens om marint miljöskydd hölls i London

Den sjuttionde konferensen av Marine Environment Protection Committee (MEPC 70) hölls i London 24-28 oktober 2016 på Internationella Maritima Samfundet (IMO).

MEPC är en av fem huvudkommittéer inom IMO (International Maritime Organisation). MEPC ansvarar över förebyggande och kontroll av föroreningar och utsläpp från fartyg.

Ett flertal beslut och överenskommelser antogs:

- Globalt tak på svavel i fartygsbränsle
Globala taket på svavel i fartygsbränsle på 0,5 % ska träda i kraft den 1 januari 2020. Beslutet om ett globalt svaveltak på 0,5 % är detsamma som det obligatoriska svaveltaket på i princip allt vatten inom EU.

- Ett obligatoriskt datainsamlingssystem för bränsleförbrukning på fartyg.
Datainsamlingssystem innebär att fartyg som har kapacitet att frakta 5 000 bruttoton eller mer måsta samla in data. Data kommer samlas in för varje typ av bränsle som används samt relevant data kring energiförbrukningen av fartygen till exempel hur långt man åkt, drifttimmar till sjöss och fraktkapacitet. I slutet av varje kalenderår ska årsdata rapporteras till flaggstaten. Om allt verkar gått rätt till utfärdar sedan flaggstaten ett intyg på detta till fartyget. Flaggstaten måste sedan överföra data till en IMO databas för fartygs bränslekonsumtion. IMO kommer ta fram en sammanfattande rapport av insamlat data till MEPC där all data kommer vara anonymt så att inte enskilda fartyg kommer kunna kännas igen.

IMO kommer utveckla riktlinjer för implementeringen av det obligatoriska datainsamlingssystemet. Det gäller till exempel verifikation av insamlat data och hanteringen av databasen som flaggstaterna ska överföra data till. Riktlinjerna förväntas antas vid nästa möte av Marine Environment Protection Committee i maj 2017. Det globala datainsamlingssystemet kommer börja tillämpas i mars 2018 vilket i praktiken innebär att fartyg kommer behöva börja samla in data för kalenderåret 2019. Fram till dess finns en möjlighet till att skicka in data på en frivillig basis till IMO.

EU-kommissionen välkomnar antagandet av det obligatoriska datainsamlingssystemet. Ett globalt system ligger i linje med EU:s strategi för utsläppssnål rörlighet som antogs i juli 2016. EU-kommissionen påpekar att det är viktigt att datainsamlingssystemet är stabilt och att det kan leverera tillförlitliga data.

- Minskande utsläpp av växthusgaser

En överenskommelse om att en inledande men omfattande IMO-strategi bör antas år 2018 angående minskade utsläpp av växthusgaser från fartyg.

Läs mer om EU:s direktiv om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen här

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, på North Sweden European Office.

/Anna Lundgren

15 Nov 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information