Samråd om forskning, innovation och strategisk konkurrenskraft för energiunionen

Den 25 februari 2015 offentliggjordes kommissionens ’Energi Strategi’ även kallad ’KOM 2015’ som består av 5 närbesläktade och ömsesidiga dimensioner. Under sin femte pelare, forskning och innovation, stödjer energiunionens strategi genombrytning i teknik med låga koldioxidutsläpp genom att samordna forskning och bidra med finansiering till projekt i samarbete med den privata sektorn.

Bland de åtgärdspunkter som anges i energiunionens strategi är vikten av att utveckla en framåtblickande energi och klimatrelaterad forskning och innovation betydelsefull för att upprätthålla Europas tekniska ledarskap och expandera exportmöjligheterna. Detta offentliga samråd syftar till att samla in åsikter från intressenter och berörda parter, däribland EU-medborgare, privata och offentliga organisationer med hänsyn till utveckling av forskning, innovation och strategisk konkurrenskraft för energi unionen.

Målet är att drastiskt minska EU:s utsläpp och användning av energi och samtidigt bevara konkurrenskraften inom de ekonomiska sektorerna, energi, transport, industri, jordbruk, bioekonomi och infrastruktur. Parallellt med detta finns det en önskan om att tillhandahålla moderna, säkra och hållbara lösningar för EU:s medborgare och företag. I denna mening kommer detta samråd att vara en viktig faktor för att bidra till ett bredare EU-perspektiv på Parisavtalet och hur det ska uppnås i enlighet med resultaten från konferensen COP21 under Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar. En energiunion som inkluderar forskning, innovation och strategier för konkurrenskraft är nödvändig för att säkerställa att de övergripande målen inte går förlorade i kompromisser mellan de olika sektorerna.

Skicka in ditt bidrag

Alla medborgare och organisationer är välkomna att bidra till detta samråd. Bidrag frågas särskilt från forskningsorganisationer och sammanslutningar av forskningsorganisationer, universitet och sammanslutningar av universitet, offentliga myndigheter (inklusive regionala och lokala administratörer), lokalsamhällen, stora, små och medelstora företag (SMF), näringslivsorganisationer, interstatliga organisationer, ickestatliga organisationer (NGO) och enskilda medborgare, som är intressenter i energi- och transportsektorerna. Även aktörer inom jordbruk, bioekonomi och byggsektorn är välkomna att medverka i samrådet.

Den maximala tiden för att fylla i frågeformuläret är 90 minuter. Ofullständiga svar sparas inte, vilket betyder att alla obligatoriska frågor måste besvaras. Det är möjligt att förhandsgranska frågeformuläret för förberedning.

För att förhandsgranska frågeformuläret, klicka här

Om du vill medverka i detta samråd som medborgare, klicka här för att skicka in ditt bidrag

Om du vill medverka i detta samråd på uppdrag av en organisation, klicka här för att skicka in ditt bidrag

Om du vill medverka i detta samråd på uppdrag av en offentlig myndighet, klicka här för att skicka in ditt bidrag 

Bidragen kommer att analyseras av kommissionen och därefter kommer en kort sammanfattad rapport om samrådet. En fullständig analys av svaren kommer senare att publiceras, den 30 september 2016. Det är viktigt att notera att bidragen kommer att publiceras på Internet. Därför är det viktigt att läsa informationen om sekretesspolicyn om hur dina personuppgifter och bidrag kommer att behandlas för detta samråd.

Kontaktinformation

E-mail: RTD-EURIC-STRATEGY-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu

Mer information

Läs mer om samrådet här

Läs mer om COP21 under Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar

Läs mer om energiunionen:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4485_en.htm

http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/energyunion-citizens-summary_en_0.pdf

 

 /Aida Mehrazin 

 

15 Mar 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information