TEN-T Days 2016 (1)

Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, medverkade på inbjudan av EU-kommissionen, DG MOVE, som huvudtalare på invigningen av TEN-T Days 2016 i Rotterdam.

 

Diskussionerna i TEN-T Days 2016 kretsade i mångt och mycket kring behovet av att öka investeringarna inom transportsektorn och på utvecklingen av det transeuropeiska transportnätets, (TEN-T) olika delar dvs stomnätskorridorerna samt de horisontella prioriteringarna ERTMS, sjömotorvägarna MoS, SESAR och ITS m fl. 

 

Erik B

Erik Bergkvist (S), håller anförande under plenarsessionen på TEN-T Days 2016 i Rotterdam.


Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, och andra ledare från europeisk industri och organisationer inbjöds att delta i diskussioner med europeiska samordnare för TEN-T:s korridorer om utformningen av det framtida europeiska transportsystemet, under invigningen av TEN-T Days 2016 i plenarsessionen ”TEN-T Corridors: Forerunners of a forward-looking European Transport System” den 20 juni. Erik Bergkvist betonade i sitt anförande vikten av att EU utökar sina finansiella resurser för att uppnå målet om fullbordande av TEN-T:s stomnät 2030. Idag är transportinfrastrukturen i EU underfinansierad vilket kräver större finansieringsåtaganden främst i form av bidrag.

 

Erik Bergkvist lyfte fram förslag för utveckling av regionerna i den europeiska Arktis dvs i norra Sverige samt angränsande regioner i Norge och Finland. Erik Bergkvist efterlyste skräddarsydda lösningar inbegripet för investeringar i transportsystemet och underströk med referens till meddelandet om Arktis som offentliggjordes den 27 april 2016 att en EU-politik för Arktis utformas i dialog med intressenterna i området. Erik Bergkvist avslutade sitt anförande med att peka på vikten av kommunikation och dialog för en sammanhållen Europeisk union.

Steel

Erik Bergkvist visar godsflöden här exemplifierat av stål från Övre Norrland till EU

 

Pat Cox, europeisk samordnare för TEN-T korridoren Skandinavien-Medelhavet (SkandMed), ledde sessionen om SkandMed-korridoren med deltagare från Europaparlamentets transportutskott samt andra intressenter. Pat Cox redogjorde för aktuella frågor såsom resultaten av den andra CEF-utlysningen, issues papers som utgör diskussionsunderlag för utbyte av erfarenheter och idéer för utveckling av EU:s transportpolitik samt den aviserade halvtidsutvärdering av CEF. Pat Cox betonade vikten av att belysa mervärdet av CEF-finansierade projekt för tillväxten i EU och att CEF förblir en huvudprioritet på dagordningen för EU vid diskussionerna om halvtidsutvärderingen av EU:s långtidsbudget (MFF) som inleds 2018. Sessionen omfattade likaså statusuppdatering och genomgång av pågående och planerade aktiviteter i Brennertunneln och Fehmarn belt. 

PC

Pat Cox, europeisk samordnare för TEN-T korridoren SkandMed leder sessionen om TEN-T korridoren


TEN-T Days samlar aktörer som verkar för att leverera det effektiva transportnätet som EU behöver: ministrar, Europaparlamentsledamöter, EU-kommissionen, TEN-T samordnare, Europeiska Investeringsbanken (EIB), ministrar från EU:s grannländer och flera andra intressenter såsom projektansvariga och privata investerare.  Under konferensdagarna anordnades:

 

- en dedikerad investerarkonferens för samtal om möjligheter att mobilisera ytterligare investeringar

- ett ministermöte om anslutning av TEN-T korridorerna med angränsande system i grannländerna

- ett seminarium om godskorridorerna och främjande av internationella godstransporter

Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanan och Joakim Berglund, Botniska korridoren deltog med montrar i utställningshallen med över 100 olika TEN-T, CEF, H2020 och Skift-to-Rail projekt och initiativ, som bidrar till den europeiska forskningen och infrastrukturen på transportområdet. 

North Sweden European Office tillsåg genom kontakter med EU-kommissionens DG MOVE att regionen medverkade i plenarsessionen samt vid utställningshallen.

/Mona Mansour

22 Jun 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information