Tyck till om H2020

EU-kommissionen vill nu ha dina synpunkter på innehåll och mål för arbetsprogrammet 2018-2020 för "Livsmedelstrygghet, hållbart jord- & skogsbruk, marin-, maritim, insjöforskning & bioekonomi" inom Horisont 2020. Sista dag att lämna synpunkter är den 28 augusti.

Syftet med del IX i Horisont 2020 tryggad livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk och skogsbruk, havs- och sjöfarts och inlandsvattenforskning och bioekonomi "(samhällsutmaning 2) är" att säkerställa tillräcklig försörjning av säkra och hälsosamma livsmedel av hög kvalitet och andra bio baserade produkter, genom utveckling av produktiva, hållbara och resurseffektiva system för primärproduktion, främjande av besläktade ekosystemtjänster och återvinning av biologisk mångfald, tillsammans med konkurrenskraftiga och koldioxidsnål försörjnings bearbetning och saluföring. Detta kommer att påskynda övergången till en hållbar europeisk bioekonomi, att överbrygga klyftan mellan ny teknik och deras genomförande ".
Syftet med föreliggande öppet offentligt samråd på nätet är att samla åsikter och synpunkter på strategin, omfattning, mål och förväntade effekter av Horisont 2020 tryggad livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk och skogsbruk, havs- och sjöfarts och inlands forskning vatten och bioekonomi " arbetsprogram 2018-2020.
Bidrag till det aktuella samrådet kommer att ligga till förberedelserna inför nästa samhällsutmaning två arbetsprogram 2018-2020. Kommissionen räknar med att utveckla innehållet i arbetsprogrammet 2018-2020 under det fjärde kvartalet 2016 och första halvåret 2017, med antagandet och offentliggörandet av ansökningsomgångar under hösten 2017.

Syftet med samrådet är att säkerställa tillräcklig försörjning av säkra och hälsosamma livsmedel av hög kvalitet och andra biobaserade produkter, genom utveckling av produktiva, hållbara och resurseffektiva system för primärproduktion, främjande av ekosystemtjänster och återvinning av biologisk mångfald, tillsammans med konkurrenskraftiga och klimatsmarta lösningar i hela produktion- och handelskedjan.  Detta kommer att påskynda övergången till en hållbar europeisk bioekonomi.

Syftet med samrådet är att samla åsikter och synpunkter på strategin, omfattning, mål och förväntade effekter av Horisont 2020 "Livsmedelstrygghet, hållbart jord- & skogsbruk, marin-, maritim, insjöforskning & bioekonomi" arbetsprogram 2018-2020.

Bidrag till det aktuella samrådet kommer att ligga till grund inför nästa arbetsprogram 2018-2020. EU-kommissionen räknar med att utveckla innehållet i arbetsprogrammet 2018-2020 under det fjärde kvartalet 2016 och första halvåret 2017, med antagandet och offentliggörandet av ansökningsomgångar under hösten 2017.

Till samrådet

/Martha Bahta

06 Jul 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information