EFNS position om halvtidsutvärdering av CEF

På Europaforum Norra Sverige (EFNS) 2017 som hölls 22-23 februari i Skellefteå antogs en position om EU:s transportinfrastruktur med anledning av samrådet om halvtidsutvärdering av CEF - finansieringsinstrumentet för TEN-T.

För Europaforum Norra Sverige är det viktigt att påverka de kartbilder som är förutsättning för att ta del av fondens medel. Europaforum Norra Sverige framför i positionspappret vikten av att TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (Scan-Med) förlängs längst Norrlandskusten och vidare över Malmbanan till norska gränsen och österut över Haparandabanan till finska gränsen. EFNS vill därför etablera konceptet ”The Arctic Triangle” som en förlängning av transportkorridoren Scan-Med och jämställa ”The Arctic Triangle” med andra prioriterade satsningar. 

Positionen i korthet

  • EFNS anser att EU:s transportpolitik, CEF som finaniseringsinstrument och de transportsystem som definieras i nätverket TEN-T och Core Corridor Scandinavian-Mediterranean (Scan-Med) är viktiga verktyg och relevanta faktorer såväl för utvecklingen av EU:s transportsystem som för nationell och regional utveckling i sin helhet.
  • EFNS anser att ScanMed förlängs så att den bättre inkluderar transportsystemen i norra delarna av Sverige, Norge och, genom en förlängning av korridoren North Sea Baltic, även norra Finland. Dessa förändringar bör implementera i nästa revidering av CEF:s reglemente, som ska gälla från 2020.
  • EFNS vill, med en förlängning av Scan-Med, etablera begreppet “The Arctic Triangle” som en prioritering vid sidan av övriga prioriteringar såsom Fehmarn Belt Fixed Link och Brenner Base Tunnel. Förlängningen av Scan-Med ansluter till TEN-T nätverket och binder samman de norra delarna av Sverige, Finland och Norge via Malmbanan till Narvik och North Sea Baltic till norra Finland.  
  •  EFNS anser att konceptet Arctic Triangle skulle befästa EU:s engagemang och roll som en viktig aktör i utvecklingen av den arktiska regionen. Förlängningen av Scan-Med-korridoren till norra Sverige och Norge samt North Sea Baltic-korridoren i norra Finland, är också viktiga för att stärka sammanhållning och tillväxt i regionen samt stärka relevansen av EU på lokal och regional nivå.
  • EFNS konstaterar att det finns samsyn bland flera viktiga aktörer, såsom norska och finska regeringarna, DG Move och ScanMed-koordinatorn Pat Cox, om att en förlängning av ScanMed-korridoren bör övervägas.
  • EFNS emotser ett positivt klargörande från nationell nivå i Sverige gällande förlängningen av Scan-Med korridoren. 

Läs hela positionen med konkreta förslag här:

EFNS position on mid-term evaluation of CEF

Positioneringsprocessen vid Europaforum Norra Sverige

Den antagna positionen kommer att kommuniceras och drivas mot regering, departement, EU-parlamentariker, EU-kommissionen och övriga berörda instanser på EU-nivå. 

Vid varje Europaforum antas ett antal positionsdokument, politiska viljeyttringar med koppling till ett visst sakområde inom EU-politiken som berör norra Sverige. Positionsdokumenten är gemensamma politiska ställningstaganden för de fyra nordligaste länen och används för att påverka politiska processer i EU-politiken. Till varje Europaforum förbereds ett antal positioner som antas vid konferensen.

Bakgrund

Positionen om CEF bygger på samtal och dialog med EU-kommissionen och även på tidigare position som förberetts i samband med halvtidsutvärdering av vitboken "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde - ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem" i vilket Europaforum framför argumenten för att inkludera stomnätsdelarna i Norra Sverige i rådande struktur för stomnätskorridorerna och mer specifikt i Scan-Med korridoren. 

Läs mer om andra tidigare genomförda aktiviteter:

Högnivåmöte - Företrädare för Norrbotten och Västerbotten träffar Pat Cox i Köpenhamn (Juli 2015)

Högnivåmöte - Pat Cox besöker Luleå och Kiruna (Maj-juni 2016)

EFNS position om  vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem"

In English

/Mona Mansour

 

28 Feb 2017 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information